BUN § 108

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12388

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-01-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-12-17

BUN § 108
Uppföljning av ärende angående skolsituationen för grundskoleelev i Gotlands kommun

Dnr 2003/073-63
Skolverket beslutade den 12 augusti 2003 att inte vidare utreda ett ärende angående elevs rätt till särskilt stöd. I samband med beslutet meddelades att Skolverket skulle komma att följa upp kommunens åtgärder i ärendet. Kommunen har 2003-11-03 ombetts att lämna en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits eller planeras. Yttrande från en kommun godtas om det kommer från berörd nämnd, utskott inom denna eller från tjänsteman uttryckligen på nämndens vägnar.

Förvaltningschef Lars Danielson har i skrivelse 2003-11-27 med utgångspunkt i rektors rapport redovisat skolans åtgärder i ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förvaltningschefens skrivelse antas som BUNs yttrande i ärendet till Skolverket
    2. BUNs nuvarande delegationsordning ändras såtillvida att arbetsutskottet ges delegation att avge yttrande till Skolverket i ärenden som gäller enskilda elever.