BUN § 109

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12387

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-04-11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-12-17

BUN § 109
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden
1. Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.

Anmälningsärenden
1. Inbjudan från Myndigheten för Skolutveckling till konferensen "Ge rum för språken"; Linköping 2004-04-21-22.
   
2. Inbjudan från SIPU till kursen "Att leda kommunala sammanträden", Stockholm 2004?01?15??16 alt 2004?09-14?15.

3. 03-10-02 KS § 233 Au § 181, Budgetavstämning 2004. Budget 2004 och flerårsplan 2004-2008. Dnr 2003/044-04

4. 03-10-07 Överenskommelse ang hyreskostnad BUN-Lövsta LBC. Dnr 2003/112-04

5. 03-10-07 Skrivelse från Länsstyrelsen Gotlands län ang "Flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för s k hedersrelaterat våld"

6. 03-10-13 Reviderade avtal om bidrag till fristående grundskola; Orionskolan Gotlands Montessori, K A Westerberg, , Atheneskolan. Dnr 2003/011--014-63

7. 03-10-13 Nyhetsbrev från Barnombudsmannen

8. 03-10-20 Inbjudan från Sambandsgruppen HSO till diskussionsmöte kring Handikapprörelsens samrådsgrupper. Tid: 26 nov kl 19.00. Plats: ABF, Arbetarrörelsens Hus

9. 03-10-20 Inbjudan till konferens "Friskvård och HälsoConvention" den 6-7/5 2004 i Halmstad.

10. 03-10-21 BUFs Utvecklingsavdelnings kostnadsberäkning avseende BUFs jämställdhetsaktiviteter, finansierade via Centrum för Värdegrundsstudier lå 2003/2004. Dnr 2003/007-67

11. 03-10-21 Skrivelse från bitr r Lars Åkerlund ang rivning av det s k Kretsloppshuset vid Holken i Klintehamn p gr av bristande medel för underhåll.

12. 03-10-29 Skrivelse från Linde Centerkvinnor ang Översynen av skolorganisation på Sudret. Dnr 2002/098-63

13. 03-10-30 Skrivelse ang Särskolans lokaler vid Humlegårdsskolan jämte förvaltningschefens svar. Dnr 2003/111-63

14. 03-10-30 KS § 266 ?Månadsrapport för september 2003?. Dnr 2003/016-04

15. 03-11-03 Förvaltningschefens debattartikel till GT ang uppföljning/tillsyn hösten 2003.

16. 03-11-04 Skrivelse från kyrkonämnden i Fardhem, Linde, Lojsta, Levide och Gerum ang Fardhems skola och dess framtid. Dnr 2002/098-63

17. 03-11-05 Skrivelse från Freddy Sirland till Tekniska förvaltningen ang "Projektering för tillbyggnad av Endre skola samt tillbyggnad av förskoleavdelning vid Endre skola"

18. 03-11-11 Skrivelse från Lärarförbundet ang "Hantering kring diskussion om nedläggning av skolor". Dnr 2002/098-63

19. 03-11-12 Svar till Donnersgymnasiet från Alf Nilsson ang "Donnersgymnasiets åtagande för funktionshindrad elev." Dnr 2003/061-64

20. 03-11-17 Barn- och utbildningsförvaltningens svar på NTA-kommunrapport för 2004 Dnr 2001/125-6

21. 03-11-17 Barn och utbildningsförvaltningens slutrapport till Myndigheten för skolutveckling "Utvecklingsinsatser och kompetensutveckling för undervisning av elever i behov av särskilt stöd". Dnr 2001/104-69

22. 03-11-18 Skrivelse till Brittis Benzler från föräldrar i Eskelhem skola

23. 03.11-18 Inbjudan till konferens "Barns och ungdomars bästa" i Linköping 12-13 maj 2004
24. 03-11-19 Kfn § 159; Lännaprojektet, ev flyttning av bibliotek och fritidsgård. Dnr 2001/007-29

25. 03-11-20 Inbjudan till Växjökonferensen 2004 den 21-23 januari 2004

26. 03-11-20 Skrivelse från Lennart Klintbom Tekniska förvaltningen ang BUN:s beslut om policy för hastighet vid skolor.

27. 03-11-20 Inbjudan till konferens "Vinna eller försvinna" Östersund 22-23?mars 2004

28. 03-11-21 Protestlista ang nedläggning av Hejde skola (70 namn)

29. 03-11-21 SON § 159. Tillagning och leverans av mat överenskommelse med hälso- och sjukvården. Dnr 2003/064-62

30. 03-11-23 Skrivelse från Gotlands Musikråd ang omorganisation av Kulturskolan. Dnr 2003/100-66

31. 03-11-24 Kf § 193, skolplan för läsåren 2003/04?06/07, samt inriktningsmål BUN. Dnr 2002/002-60

32. 03-11-24 Kf § 200, Budgetavstämning 2004. Dnr 2003/099-099

33. 03-11-24 Kf § 202, Motion, införande av kursutformad gymnasieskola, (Motionen avslås) (Dnr 2001/142-64)

34. 03-11-24 Motion, avgiftsfria resor för barn och ungdomar i kollektivtrafiken.

35. 03-11-24 Kf § 220, Höjning av maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, Dnr 2003/099-09

36. 03-11-25 Rektor N-G Gottlanders rapport från Romaskolan ang åtgärder med anledning av elevkonflikter våren 2003.

37. 03-11-25 Utdrag ur JO:s ämbetsberättelse 2003/04.

38. 03-11-26 TN § 281, Gymnasieskolasn lokalplanering inkl F-huset. Dnr 2003/107-64

39. 03-11-28 Skrivelse från KS ang åtgärder för att nå ekonomisk balans. Dnr 2003/016-04

40. 03-12-01 Skrivelse från Sv Filminstitutet om stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom (100 tkr) Dnr 2003/119-69

41. 03-12-01 Sv Kommunförb Cirkulär 2003:107 ang ny bestämmelse i Förvaltningslagen om information om användning av s k Cookies.

42. 03-12-04 Brev från Lärarförbundet ang information om ev förändrad skolorganisation, jämte BUNs ordf Brittis Benzlers svar.

43. 03-12-04 Brev från Specialpedagogiska Institutet om tilldelade medel för sjukhusundervisning (749 tkr) Dnr 2002/117-60

44. 03-12-05 Brev från Jan Appelquist av dagisplats jämte ordf Brittis Benzlers svar. Dnr 2003/121-88

45. 03-12-11 Brev från Arbetsmiljöinspektionen ang brister i luftkvalité i vissa skolor, Dnr 2002/060-22

46. 02-12-16 Brev från Wilhelm, William och Martina ang ev nedläggning av S:t Hansskolan i Visby. Dnr 2003/017-60

Barn- och utbildningsnämndens beslut