§ 193 Skolplan för läsåren 2003/04--2006/07 samt inriktningsål för barn- och utbildningsnämnden

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12043
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 193
Skolplan för läsgåren 2003/04--2006/07 samt inriktningsmål för barn- och utbildningsnämnden

KS 2003/0274-60
- Barn- och utbildningsnämnden 2003-05-21, § 48
- Ledningskontoret 2003-08-27
- Kommunstyrelsen 2003-09-18, § 215
Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat förslag till skolplan för läsåren 2003/04 t.o.m. 2006/07.

Enligt skollagen (1985:1100) ”skall det i alla kommuner finnas en av kommunfull­mäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen.”

(Anm: I det förslag till ny skollag – som nu remissbehandlas – föreslås att det inte ska finnas särskilda dokument som benämns lokala arbetsplaner och skolplaner. Huvudmannen och skolorna skulle själva bestämma vilka dokument som behövs för en effektiv planering, uppföljning och utvärdering).

Kommunfullmäktige fastställde 2000 den plan som skulle gälla för perioden 2000-2002. Det förslag till plan som barn- och utbildningsnämnden nu utarbetat kan sägas vara en revidering av den nu gällande. ”Verksamhetsidén – ledstjärnan” har ny formulering. Inriktningsmålen avser ”Lust att lära”, ”Inflytande och ansvar”, samt ”Trygghet och hälsa”. Strategierna avser ”Mål och resurser”, ”Tillsyn”, ”Uppföljningar”, ”Kvalitets­redovisning”, ”Ledarna – rektor” och ”Medarbetarna”. Strategin ”Inflytande och samverkan” i den tidigare planen har utmönstrats men delvis tillgodosetts genom det inriktningsmål som formulerats. När det gäller principerna om resursfördelning (”Mål och resurser” ) begränsas den till elevbidrag. Ledningskontoret föreslår att planen antas.

Kommunstyrelsen  har föreslagit att barn- och utbildningsnämndens förslag ska antas med följande tillägg:

1. Lust att lära:
Komplettering med följande text

Entreprenörskap och företagsamhet stimuleras för samverkan mellan skola och arbetsliv och samhälle.

2. Inflytande och ansvar:
Första punkten ska ha följande lydelse

barn, elever, vuxenstuderande och föräldrar skall ha god kännedom om förskolans och skolans uppdrag och värdegrund, samt läroplanens mål.

Anförande:
Anförande hölls av Lars Thomsson (c).

Yrkanden:

·       Brittis Benzler (v) yrkade, med instämmande av Luis Barnes (v), bifall till kommunstyrelsens förslag.

·       Eva Nypelius (c) yrkade bifall med tilläggsyrkande, med instämmande av Solveig Artsman (m), Yngve Andersson (kd), Torsten Gislestam (c), Jan Lindell (fp), Lena Celion (m), att följande ändringar skulle vidtas:

Inflytande och ansvar:
Komplettering med följande text:

Lokala styrelser skall stimuleras och utvecklas.

Verksamhetsidé- ledstjärna:
Komplettering med följande text

Skolan skall stimulera till kunskaps­sökande och ge goda kunskaper.

Mål – resurser:
Komplettering med följande text:

Alla skall fritt kunna få välja skola.

·       Solveig Artsman (m) yrkade, med instämmande av Lena Celion (m), att följande ändring också skulle göras:

Strategiska frågor under mandat­perioden:
Komplettering med följande text:

Alla skolor skall vara fria skolor; antingen friskolor eller fria kommu­nala skolor.

·       Göte Dygeus (m) yrkade, med instämmande av Yngve Andersson (kd), Lena Celion (m) och Jan Lindell (fp), att oberoende inspektör/konsult upphandlas, får direktiv från och rapporterar direkt till kommunstyrelsen.

·       Erik Martell (s) yrkade dels avslag på förslagen till ändringar från Eva Nypelius, Solveig Artsman och Göte Dygeus. Dels att redaktionell ändring skulle utföras i delen inflytande och ansvar att införas med följande lydelse efter ordet inflytande i punkt 2: ”och ansvar för ”.

Propositioner och omröstningar:

omröstning nr 1
Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius tilläggsyrkande och förklarade sig anse att det avslagits. Omröstning begärdes och kommunfullmäktigegodkände följande proposition: JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Eva Nypelius yrkande. 40 ledamöter röstade ja. 30 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således avslagit yrkandet.

omröstning nr 2
Ordföranden ställde proposition på Solveig Artsmans tilläggsyrkande och förklarade sig anse de avslagits. Omröstning begärdes och kommunfullmäktigegodkände följande proposition: JA för avslag på yrkandet och NEJ för Solveig Artsmans’ yrkande. 57 ledamöter röstade ja. 11 ledamöter röstade nej. 2 ledamöter avstod från att rösta.  Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således avslagit yrkandet.

omröstning nr 3
Ordföranden ställde proposition på Göte Dygeus yrkande och förklarade sig anse de avslagits. Omröstning begärdes och kommunfullmäktigegodkände följande proposition: JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Göte Dygeus yrkande. 53 ledamöter röstade ja. 16 ledamöter röstade nej. 1 ledamot avstod från att rösta. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således avslagit yrkandet.

Ordföranden ställde proposition på Erik Martells yrkande om redaktionell ändring och förklarade sig anse den bifallits av kommunfullmäktige.

Ordföranden ställde proposition om skolplanen skulle antas och förklarade sig anse den bifallits av kommunfullmäktige.

Ordföranden ställde proposition på om inriktningsmål skulle antas och förklarade sig anse att dessa bifallits av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Redaktionell ändring sker i delen inflytande och ansvar, att införas med följande lydelse efter ordet inflytande i punkt 2: ”och ansvar för ”.

  • Med de av kommunstyrelsen föreslagna ändringarna (av avsnitten ”Lust att lära” och ”Inflytande och ansvar”) antas barn- och utbildningsnämndens förslag till skolplan för läsåren 2003/04 t.o.m. läsåret 2006/07.

  • De i skolplanen angivna inriktningsmålen för läsåren 2003/04 t.o.m. läsåret 2006/07 fastställs.

Register

Register