§ 194 Delårsrapport 2:2003 (maj-aug)

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 194
Delårsrapport 2:2003 (maj-aug)

KS 2003/428-04
- Ledningskontoret 2003-10-17
- Kommunstyrelsen 2003-10-30, § 267
Delårsrapporten prognostiserar ett underskott på -30 mnkr vid årets slut. Nämndernas nettoavvikelse har en prognos på -56 mnkr innebärande en försämring med 22 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks Au 2003-01-02 och 07, § 180) beslöt därför om en rad åtgärder för att minska underskottet och följa kommunens mål om en ekonomi i balans.

Anföranden:
Anföranden hölls av Jan Lundgren (s), Eva Nypelius (c), Christer Mattsson (c), Åke Svensson (s), Lena Celion (m), Brittis Benzler (v) och Eva Gahnström (c).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Delårsrapporten läggs till handlingarna.

Register

Register