§ 199 Anhållan om kommunal borgen (AB Gotlandshem)

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12037
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 199
Anhållan om kommunal borgen (AB Gotlandshem)

KS 2003/0343-04
- AB Gotlandshem 2003-08-21
- Ledningskontoret 2003-09-29
- Kommunstyrelsen 2003-10-30, § 261
AB Gotlandshem har anhållit att beloppsgränsen för kommunal borgen ska höjas från 750 mnkr till 1 000 mnkr.

Ledningskontoret föreslår att framställningen bifalls och pekar på de stora investeringar i bostäder som bolaget står inför. Kontoret föreslår också att kommunstyrelsen ska begära kommunfullmäktiges bemyndigande att teckna borgensförbindelserna och att, om så sker, dylika ärenden ska delegeras till kommunstyrelsens ordförande (eller vice ordförande). Det förfarandet har tillämpats tidigare vid höjningar av låneramen.

Kommunstyrelsen föreslår att förslaget tillstyrks.

Jäv:
Följande ledamöter anförde jäv och deltog inte i ärendet och beslutet: Curt Redner (s), Hans Klintbom (c) och Luis Barnes (v).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Inom en total låneram på 1 000 mnkr bemyndigas kommunstyrelsen teckna borgen såsom för egen skuld för långfristiga lån som AB Gotlandshem upptar.

Register

Register