§ 200 Budget 2004 och flerårsplan 2004-2008

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12036
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 200
Budget 2004 och flerårsplan 2004-2008

KS 2003/0236-04
- Kommunfullmäktige § 140 2003-06-18
- Nämndernas underlag och inriktningsmål
- Ledningskontoret inför budgetavstämningen 2003-06-19
- Kommunstyrelsen 2003-10-30, § 233
- Ledningskontoret 2003-10-30
Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok inledde med att kortfattat redogöra för kommunsektorns välfärdsuppdrag och utgångsläget för budgetförslaget.

Förutsättningar
KF fastställde på sammanträde den 18 juni dels planeringsramarna för beräkning av 2004 års budget dels flerårsplan för perioden 2004-2008. Förutsättningarna för budgetavstämning har varit målen för god ekonomisk hushållning, beslutat besparingsprogram samt aktuell ekonomisk situation och balanskrav. Nämndernas ramar ökades med 21 mnkr samtidigt som strukturella besparingar för att få en budget i balans, skulle genomföras med tyngdpunkten lagd på 2004 och 2005 med 45,1 mnkr, respektive 47,8 mnkr.

Mål för verksamheterna
Nämnderna har till budgetavstämningen uppmanats att lämna in sina förslag till ändrade inriktningsmål som ska fastställas av kommunfullmäktige. Inga förän­dringar har inkommit förutom från Tekniska nämnden, se Kf § 201. För övriga nämnder gäller tidigare fastställda inriktningsmål. Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål behandlas i särskild ordning i samband med skolplanen, se Kf § 193.

Ledningskontoret har tagit fram ett anpassat balanserat styrkort för kommun­styrelsen 2004 som nu bereds, se Ks § 239. Styrkortet ska vara ett instrument för att följa upp verksamheten utifrån flera perspektiv än ekonomi.

Kommunalt partistöd
Storlek och fördelning av det lokala partistödet föreslås vara oförändrat för 2004, se Kf § 195

Insatser för ungdomar, folkhälsoarbete och missbruksvård
De närmaste tre åren föreslås kultur- och fritidsnämndens ungdomsverksamhet för deras fritidsgårdar erhålla en ramökning med 3 mnkr, för 2004 med 1,5 mnkr, 0,75 mnkr 2005 och 0,75 mnkr 2006.

Fr.o.m. 2004 har kommunfullmäktige (se motion, Kf § 204) beslutat om avgifts­fria kollektivresor för barn och ungdomar. Tekniska nämnden kompenseras med 1,4 mnkr för uteblivna intäkter. De föreslås även överta budgetmedel från barn- och utbildningsnämnden motsvarande kostnaden för elevresor (ca 7,5 mnkr).

För projektet ungdomsinflytande och delaktighet upptas 325 000 kr i budget fr.o.m. 2004, se Ks § 237.

Kommunstyrelsen (folkhälsa) föreslås öka ramen med 0,5 mnkr för folkhälso­arbete med implementering av det folkhälsopolitiska programmet samt med 0,7 mnkr för drogförebyggande insatser. Total ökning 1,2 mnkr.

Medel överförs till hälso- och sjukvårdsnämnden beträffande tobaksförebyggande arbete. Enligt överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ledningskontoret flyttas ansvaret för att planera och utföra primärpreventivt tobaksförebyggande arbete till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Lednings­kontorets budget för detta, 205 tkr, föreslås överföras till hälso- och sjukvårdsnämnden fr.o.m. 2004.

Ett flertal uppdrag har getts gällande primär- och sekundärpreventiva insatser för ungdomar till hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden: 1. Strategier för förebyggande insatser till de minsta barnen och deras föräldrar, innefattande samverkansmöjligheter inom öppen förskola, barnavårdscentraler (BVC), Individ och familjeomsorgen m.fl. 2. Strukturerade föräldranätverk under professionell ledning. 3. Hälsofrämjande skolutveckling, strategi för implementering i Gotländska skolor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås ramökning med 1,3 mnkr för ett första steg i den med social- och omsorgsnämnden gemensamma uppbyggnaden av avgiftningsenhet i psykiatrins regi. Social- och omsorgsnämnden har avsatt 2 mnkr i budget 2004.

Övriga uppdrag
Lönebildning
Kommunfullmäktige beslöt vid budgetberedningen i våras att ingen schablon­mässig uppräkning och utfördelning av personalkostnaden skulle ske för 2004. En personalkostnadsreserv på 76 mnkr upptogs under kommunstyrelsen för senare fördelning. Fördelning sker av kommunstyrelsen, på berett underlag av ledningskontoret, efter att överenskommelse slutits om ny lönesättning.

Internpriser
Hälso- och sjukvårdsnämnden hade till vårens budgetberedning begärt att få höja internpriser utöver index för kostförsörjning och laboratorietjänster. De har nu förklarat sig nöjda med anvisade 2 %.

Styrelsen för konsult- och service har begärt att få höja sina internpriser med 3 %. Ledningskontoret har tillsammans med styrelsen kommit fram till att priserna bör höjas med 2,5 %, se Ks § 235.

Resursutrymme
Uppdrag har getts till ledningskontoret att belysa hur tillgängligt resursutrymme fördelats och omfördelats över tid per huvudverksamhet.

Evakuering av Tingsbrogården
Tallbacken kommer troligtvis att behövas vid en evakuering av Tingsbrogården inför dess stundande om- och nybyggnad. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att ta fram kostnader för evakuering av Tingsbrogården till Tallbacken. Tallbacken bör efter att ha fullgjort sin evakueringsfunktion säljas.

Strukturplan för särskilda boenden
Social- och omsorgsnämnden har upprättat strukturplan för att planera behov av särskilda boenden i äldreomsorgen. Strukturplanen är koordinerad med den av nämnden och kommunstyrelsen föreslagna om- och nybyggnaden av särskilda boenden. Planen presenterades på budgetavstämningen i oktober.

Kampanj för att öka antalet folkbokförda på Gotland
Ett av de mål som kommunen har är att öka folkmängden på Gotland och det är rimligt att alla här boende även är folkbokförda på ön. Ledningskontoret har fått i uppdrag i uppdrag att bedriva kampanj för studerande på såväl högskolan, konst­skolan och folkhögskolan att folkbokföra sig på Gotland.

Fotbollsplan – ersättning för Norrbackaplan
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att Gotlands idrottsförbund ensamt eller tillsammans med kommunen kan anlägga ny fotbollsplan som ersättning för den i Brömsebrolunden. Området kommer att ianspråktas för byggande av bostäder. Gotlands idrottsförbund har kommenterat beslutet och motsätter sig tanken. Diskussioner fortsätter för att få till stånd en ersättningsplan för planen på Brömsebrolund.

Ersättningsinvestering för utflyttning ur ICA-lagret (Kongresshall)
Särskilt anslag för de nettodriftskostnader som kongresshallen kan föranleda, ska (kommunfullmäktiges beslut 2003-05-26 § 120) behandlas i kommande års budgetarbete. Kostnaderna som uppstår i första skedet är främst för evakuering av ICA-lagret. Tekniska nämnden har gjort en bedömning av att ytterligare invest­eringar behövs för att flytta kollektivtrafikens administration, parkverkstad, städ- och kallförråd. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att utreda frågan och återkomma med eventuella investeringsäskanden.

Investeringsbudget
Den av kommunfullmäktige beslutade (kommunfullmäktige 2003-06-18, § 140) investeringsbudgeten omfattar 206 575 tkr. Av dessa avser 42 500 tkr ej skattefinansierade investeringar. Nämnderna har äskat utökning av investeringsbudgeten med följande:

Äskanden

 

 

Äskat (tkr)

Förslag (tkr)

BUN

Säve, Christoffer Polhemskolan

4 950

4 950

BUN

Förskola på f.d. A7- området

10 000

0

HSN

Omflyttningar tandklinik vårdcentral m.m.

13 000

8 000

FHS

Folkhögskola i Fårösund

1 150

1 150

TN

Slamtorkningsanläggning (se Ks § 273)

12 000

12 000

 

Summa

41 100

26 100

 

 

 

 

 

Total investeringsbudget

 

232 675

 

Varav affärsdrivande verksamhet

 

54 500

 

Totalt skattefinansierade investeringar

 

178 175

Förslag till driftbudget 2004
Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebar att 2003 års ramar, efter reducering för beslutade engångsanslag och uppräknade med vissa angivna uppräkningstal för prisutveckling, utökades med 21 mnkr. Dessutom har nämnderna uppmanats att genomföra prioriterade förändringar inom befintliga ramar. Fokus inför höstens budgetavstämning skulle läggas på besparingar för 2004.

Strukturella besparingar
Strukturella besparingar är utlagt med 45,1 mnkr enligt nedanstående tabell:

KS/Ledningskontoret

1,5

KS/Lövsta landsbygdscentrum

0,1

KS/Räddningstjänsten

0

Styrelsen för konsult och service

1,0

Tekniska nämnden

4,8

Byggnadsnämnden

0

Miljö- o hälsoskyddsnämnden

0,1

Kultur- o fritidsnämnden

1,5

Barn- o utbildningsnämnden

10,0

Folkhögskolan

0,1

Social- o omsorgsnämnden

8,0

Hälso- o sjukvårdsnämnden

8,0

Kommungemensamma

10,0

Summa

45,1

Nämnder och förvaltningar har redovisat hur besparingar 2004 ska genomföras.

Kommunstyrelsen (2003-10-30, § 233) har dock beslutat att inte godkänna kultur- och fritidsnämndens föreslagna nedskärningar av konsumentvägledningen utan de anvisas att spar på annat ställe. Detta gäller även tekniska nämndens föreslagna besparingar på kollektivtrafiken, där de anvisas att spara på annat ställe.

Kommungemensamma strukturella besparingar är upptagna till 10 mnkr. Regiondirektören har redogjort för de förslag till kommungemensamma strukturella besparingar som gruppen arbetar med:

·        Bildande av ett strategiskt upphandlingsråd.

·        En styrgrupp för gemensam administration har bildats och en förstudie genomförs.

·        Ägande och förvaltning av fastigheter inom kommunkoncernen. Kommunens fastighetsinnehav föreslår ledningskontoret renodlas med avseende på boenden, verksamhetsfastigheter och övriga kommersiella fastigheter, se Ks § 238.

·        Omställningskommission. Ser över korttidsfrånvaro och rehabilitering.

Ramar och besparingar
I anvisningarna inför budgetavstämningen angavs att fastställda budgetramar inte kommer att behandlas. Några nämnder har dock äskat ytterligare medel inför budget 2004 och de avser uppskjutna utredningsuppdrag från vårens budget­beredning.

Årets resultat
I enlighet med utgångsläget från resultatbudgeten i vårens budgetberedning beräknades årets resultat uppgå till +32 mnkr år 2004. Därefter har dock den förändringen tillkommit att skatteintäkterna minskas med -24 mnkr. Genom inlösen av den individuella delen av pensionsåtagandet för åren 1998-1999, skapas ett utrymme på +10 mnkr. Återstår +18 mnkr.

Direktiv och rekommendationer till nämnderna
Ledningskontoret har inför kommunfullmäktige upprättat förslag till ”Kommunfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna” för budgetåret 2004, att fastställas av kommunfullmäktige.

Yrkanden:

·       Eva Nypelius (c) yrkade, med instämmande av Bror Lindahl (fp), Yngve Andersson (kd), Torgny Lihnell (mp), Inger Harlevi (m), Lilian Edwards (m) och Torsten Gislestam (c), att barn- och utbildningsnämnden inte får spara in på kulturskolan utan att denna besparing får sökas på annat håll.

·       Roy Hansson (m) yrkade att 20 mnkr skulle tas upp i investeringsbudgeten för nybyggnad av äldreboende men att Tingsbrogården inte skulle byggas om. Roy Hansson erinrade om kommunfullmäktiges beslut (2003-03-17 § 61) om principer för styrning och uppföljning.

 ·       Roy Hansson yrkade att kultur- och fritidsnämnden skulle få spara in på konsumentvägledningen.

·       Roy Hansson (m) yrkade, med instämmande av Lena Celion (m), som en ordningsfråga att driftsbudgeten skulle delas i två delar och att punkterna 18, 19 och 20 skulle brytas ut och behandlas i särskild ordning.

·       Ordföranden Jan Lundgren (s) yrkade att följande ramförändringar skulle göras och förslag avges enligt alternativ s+v+mp. Resultatet skulle därmed uppgå till 7 375 tkr.

·       Eva Nypelius (c) yrkade med instämmande av Bror Lindahl (fp) och Yngve Andersson (kd), att följande ramförändringar skulle göras enligt alternativ c+fp+kd. Resultatet skulle därmed uppgå till 13 975 tkr.

·       Roy Hansson (m) yrkade, med instämmande av Lena Celion (m) och Inger Harlevi (m), att följande ramförändringar skulle göras enligt alternativ m. Resultatet skulle därmed uppgå till 14 375 tkr.

Förslag till driftsbudget (i tusental kronor)

 

Årets resultat (efter Kf i maj)

32 000

 

 

 

Skatteintäkter (försämring enligt prognos)

-24 000

 

 

 

Inlösen av individuellt pensionsåtagande

10 000

 

 

 

Summa

18 000

 

 

Partiernas olika förslag till driftsbudget (äskanden)

s+v+mp
ks förslag

c+fp+kd

m

1.

KS

Minskning av antalet kommunalråd, redu­cering anslag för näringsliv, ej utökning ledningskontoret, rationalisering Lövsta

0

0

-5 000

2.

KS

Minskning av antalet kommunalråd

0

-1 500

0

3.

KS

Ansvarsförsäkring och porto (1,4 mnkr)

1 000

1 000

1 000

4.

KS

Överförmyndarverksamhet (0,4 mnkr)

0

0

0

5.

KS

RT, engångsanslag 2004 avser ramjustering

2 000

2 000

2 000

6.

KS

Folkhälsoarbete, drogförebyggande insatser

1 200

0

0

7.

KS

Ungdomsinsatser: Fritidsgårdar och Ungdomsgruppen, Folkhälsa/Information

0

3 000

3 000

8.

KFN

Ungdomsinflytande och delaktighet

325

325

325

9.

TN

Kompensation för uteblivna intäkter i kollektivtrafiken för ungdomar (3,0 mnkr)

1 400

0

0

10.

TN

Kollektivtrafiken, fria resor för ungdomar

0

2 000

0

11.

TN

Rationalisering och fastighetsförsäljning

0

0

-9 000

12.

KFN

Fritidsgårdar, äskat: mininivå 2,1 mnkr, god kvalitet 3,0 mnkr (förslag: 1,5 + ytterligare 0,75 mnkr per år 2005 och 2006)

1 500

0

0

13.

BUN

Kulturskola, kvalitetshöjning av utbildning, skolresor för inackorderade elever

0

0

4 100

14.

FHS

Ny folkhögskola i Fårösund (2,0 mnkr)

1 900

1 900

1 900

15.

SON

Ökade insatser barn o ungdom, + särskild satsning på den ökande tonårsgruppen

0

0

4 000

16.

HSN

Missbrukarvårdskedjan – Avgiftningsdel

1 300

1 300

1 300

17.

HSN

Tandvård (1, 8 mnkr)

0

0

0

18.

HSN

Säkerställande av sjukvården på Gotland med ökad valfrihet för patienter

0

0

10 000

19.

Övr.

Utökning av gemensamma besparingar

0

-6 000

-5 000

20.

Övr.

Minskning av priskompensation 0,5 %
(KPI sänks från 2,6 till 2,1%)

0

0

-5 000

 

Totalt

10 625

4 025

3 625

 

Resultat efter budgetavstämning

7 375

13 975

14 375

Propositioner och omröstningar:
Ordföranden ställde proposition på om driftsbudgeten skulle behandlas i sin helhet eller Roy Hansson yrkande om att bryta ut punkterna 18, 19 och 20 och fann att det hade avslagits. Omröstning begärdes. Kommunfullmäktige godkände följande proposition: JA för att behandla budgeten i sin helhet. NEJ för att bryta ut punkterna 18, 19 och 20. 45 ledamöter röstade ja. 11 ledamöter röstade nej. 13 ledamöter avstod. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade (omröstning nr 1). Kommunfullmäktige hade således beslutat att behandla budgeten i sin helhet.

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsen förslag till investeringsbudgeten eller enligt Roy Hanssons förslag och förklarade sig anse kommunstyrelsens förslag antaget.

Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius yrkande om att inte spara in på kulturskolan och fann att det hade avslagits. Omröstning begärdes. Kommunfullmäktige godkände följande proposition: JA för avslag på Eva Nypelius yrkande. NEJ för bifall till förslaget. 37 ledamöter röstade ja. 32 ledamöter röstade nej.

Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade (omröstning nr 2). Kommunfullmäktige hade således beslutat att avslå yrkandet.

Ordföranden ställde proposition på Roy Hanssons yrkande om att spara in på konsumentvägledningen och fann sig anse att det hade avslagits.

Ordföranden ställde proposition på s+v+mp:s förslag till driftbudget, c+fp+kd:s förslag och m:s förslag och förklarade sig anse att s+v+mp-förslaget vunnit majoritet. Omröstning begärdes.

Ordföranden ställde proposition på c+fp+kd-förslaget och m-förslaget och förklarade sig anse att c+fp+kd:s förslag antagits som motförslag till s+v+mp:s förslag. Omröstning begärdes.

Kommunfullmäktige godkände följande proposition: JA för alternativ c+fp+kd och NEJ för alternativ m som motförslag. 19 ledamöter röstade ja. 11 ledamöter röstade nej. 39 ledamöter avstod: Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade (omröstning nr 3). Kommunfullmäktige hade således beslutat anta c+fp+kd som motförslag.

Vid huvudvoteringen röstade 40 ledamöter för kommunstyrelsen förslag. 18 ledamöter röstade för c+fp+kd:s förslag. 11 ledamöter avstod: Av bilaga till protokollet framgår hur var och en har röstat (omröstning nr 4). Kommunfullmäktige hade således beslutat att anta förslag till ramförändringar enligt kommunstyrelsens förslag (s+v+mp).

Ordföranden ställde proposition på om kommunfullmäktige direktiv och rekommendation till nämnderna skulle antas och fann att kommunfullmäktige vunnit majoritet för förslaget.

Ordföranden ställde proposition på resterande förslag från kommunstyrelsen och fann att kommunfullmäktige antagit dessa.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Föreliggande förslag till budget för år 2004 fastställs.

  • Föreliggande förslag till flerårsplan för perioden 2004-2008 förklaras upprättad.

  • Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2004 är oförändrad och fastställs till 32:75 kr per skattekrona.

  • Investeringar upptas med 230 675 tkr. Av dessa avser 54 500 tkr ej skatte­finansierade investeringar.

  • Lånefinansiering: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 100 mnkr.

  • Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt att ta upp, bestäms till 300 mnkr.

  • Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 200 mnkr.

  • Av ledningskontoret upprättat förslag till ”Kommunfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna” för budgetåret 2004 fastställs.

 

Reservation:
Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet att spara in på kulturskolan:
Eva Nypelius (c), Lars Thomsson (c), Hans Klintbom (c), Barbro Ronsten (c),
Per-Olof Jacobsson (c), Pär Stenegärd (c), Torsten Gislestam (c), Gösta Hult (c),
Curt Broberg (c), Åsa Larsson (c), Maria Ahlsten (c), Christer Mattsson (c),
Eva Gahnström (c), Bror Lindahl (fp), Jan Lindell (fp), Gunnar Tinge (fp),
Yngve Andersson (kd), Rut Smeds (kd), Lilian Edwards (m), Roy Hansson (m),
Inger Harlevi (m), Lena Celion (m), Göran Örtbrant (m), Iwan Anderzon (m),
Per-Anders Croon (m), Margareta Benneck (m), Solveig Artsman (m), Göte Dygéus (m),
Carl-Henrik Lundborg (m), Torgny Lihnell (mp) och Heidi Plisch (mp).

Register

Register