§ 204 Motion. Avgiftsfria resor för barn och ungdomar i kollektivtrafiken

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12032
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 204
Motion. Avgiftsfria resor för barn och ungdomar i kollektivtrafiken

KS 2002/0085-53 KS 2003/0125-62

- Motion 2003-03-12
- Tekniska nämnden 2003-06-25 § 169, 2003-09-24 § 223, 2003-10-22 § 252
- Ledningskontoret 2003-09-29
- Kommunstyrelsen 2003-10-30, § 231

Eva Nypelius (c) har i motion yrkat på att kommunen ska låta utreda ett införande av ”ungdomskort” i kollektivtrafiken. Detta kort skulle vara utan kostnad och gälla för samtliga ungdomar mantalsskrivna på Gotland. En kostnad skulle uppstå i kollektivtrafiken, men kan minskas genom omfördelning av de medel som skolorna idag använder för att köpa busskort i kollektivtrafiken.

Tekniska nämnden har låtit utreda motionen om rabatterade eller avgiftsfria resor i frågan. De utgår ifrån att förslaget gäller för barn och ungdomar upp till 20 år som är mantalsskrivna på Gotland. Nämnden föreslår att det ska vara begränsad giltig­het motsvarande skolans läsår. De anser även att behov av förstärknings­bussar kan uppstå vid morgnar och eftermiddagar då i stort sett alla bussar används. Ytterligare bussar kan därför bli nödvändigt att anskaffa.

I nuläget interndebiteras elevresor med ca 7,5 mnkr, grundat på antalet elever som reser och reslängd. Nämnden föreslår att överföring av dessa medel sker från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden. Kommande år ökar elevkullarna och nämnden vill bli kompenserade för detta. Tekniska nämnden har även äskat om förstärkning med 3 mnkr men föreslås erhålla 1,4 mnkr för intäktsbortfall.

Nämnden anser (§ 252) att det inte är möjligt att införa avgiftsfria resor till års­skiftet 2004 vare sig av ekonomiska eller tekniska administrativa skäl. De avser att återkomma med förslag till praktiskt hanterande av de avgiftsfria resorna i februari 2004.

Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag om 3 mnkr avstyrks med hänvisning till det ekonomiska läget inte medger en sådan kostnadsökning.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls och att medel överförs från barn- och utbildningsnämnden samt att 1,4 mnkr beviljas för intäktsbortfall.

Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Nypelius (c), tekniska nämndens ordförande Jan Gardell (s) och Jan Lundgren (s).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionerna bifalls på så sätt att avgiftsfria resor för barn och ungdomar, upp till 20 år, i kollektivtrafiken införs, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2004.

  • Överföring av budgetmedel sker från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden motsvarande årets kostnad för interndebiterade elevresor (ca 7,5 mnkr).

  • Tekniska nämnden beviljas 1,4 mnkr som kompensation för intäktsbortfall.

Register

Register