§ 205 Motion. Minskad biltrafik i och krign innerstaden

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12031
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 205
Motion. Minskad biltrafik i och krign innerstaden

KS 2003/0212-42
- Motion 2003-04-28
- Tekniska nämnden 2003-09-24, § 217
- Ledningskontoret 2003-10-10
- Kommunstyrelsen 2003-10-30, § 257
Wera Svensson (s) m.fl. har i motion yrkat bl.a. att tekniska nämnden ska utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att minska biltrafiken i och kring innerstaden. I motionen föreslås kommunen också arbeta med människors attityder till förflytt­ning.

Tekniska nämnden har föreslagit att motionen ska bifallas på så sätt att den får i uppdrag att, före utgången av 2004, utarbeta en ny trafikledsplan för Visby. Målen för trafiken finns i trafikledsplan från 1986 och i handlingsplanen för Hansestaden Visby.

Ledningskontoret delar uppfattningen att målsättningen för trafikmängderna i innerstaden behöver revideras och hänvisar till resultatet av översynen av den planen där en minskad trafik är en av åtgärderna. Tekniska nämndens förslag tillstyrks. Attitydfrågorna anser kontoret blir tillgodosedda genom arbetet med ekokommunfrågor och folkhälsofrågor.

Kommunstyrelsen bifaller motionen med att tekniska nämnden får i uppdrag att utarbeta ny trafikledsplan.

Anföranden:
Anföranden hölls av Wera Svensson (s) och Ann Enström (mp).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen bifalls på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag att utarbeta en ny trafikledsplan/samhällsplan för Visby. Arbetet ska redovisas före utgången av 2004.

Register

Register