§ 208 Interpellation. Inrättande av tjänst som skolinspektör

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12028
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 208
Interpellation. Inrättande av tjänst som skolinspektör

KS 2003/0370-60

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) besvarade interpellation av Barbro Ronsten (c) om inrättande av en tjänst som skolinspektör/kvalitetsgranskare för att underlätta kvalitetsutveckling. Barbro Ronsten tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2003-09-15

Interpellationssvar

Register

Register