§ 209 Interpellation. Inträttande av ett Östersjöcentrum på Gotland. Bordlades

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12027
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 209
Interpellation. Inträttande av ett Östersjöcentrum på Gotland

KS 2003/0366-10


Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde.

Register

Register