§ 212 Interpellation. Samordning och förbättring av resandet inom kollektivtrafiken

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12024
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 212
Interpellation. Samordning och förbättring av resandet inom kollektivtrafiken

KS 2003/0368-53

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) besvarade interpellation av Lars Thomsson (c) om hur intentionerna med utredningen ”samhällsbetalda resor” har uppnåtts avseende samordning och förbättring av resmöjligheterna. Lars Thomsson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2003-09-15

Interpellationssvar

Register

Register