§ 218 Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 218
Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

KS 2003/0392-40
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2003-10-01. § 193- Ledningskontoret 2003-10-14- Kommunstyrelsen 2003-10-30, § 254
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har framlagt förslag till ändring i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, närmast bilagan 1 som avser avgifterna för prövning av ansökan om tillstånd och handläggning av anmälan. Förslaget innebär såväl avgiftsförändringar som införande av nya avgifter. Den reguljära uppräkningen av beloppen i taxan efter konsumentprisindex görs 2004.

Till grund för förändringarna ligger material från Sv. kommunförbundet och anpassning till faktisk tidsåtgång. Förutom höjning av avgifterna införs även nya avgifter.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget men har synpunkter på att anmälan om kompostering avgiftsbeläggs (7. Avfall och producentansvar).

Anföranden:

Anföranden hölls av Roland Norbäck (v) och ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämnden Jan Grimlund (mp).

Yrkande:

Roy Hansson (m) yrkade att:

·         ingen avgift för ärenden enligt 1 g (prövning som resulterar i avslag) ska tas ut.

·          samtliga taxor enligt förslaget räknas ner med 10 %. Intäktsbortfall kompenseras genom rationalisering inom förvaltningen.

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Roy Hanssons yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Handläggning av anmälan från enskild eller skolor om kompostering ska inte avgiftsbeläggas.
  •  Med följande förändringar fastställs miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändring av avsnittet 7. Avfall och producentansvar i bilaga 1 till taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område:

7.1.a) Enskilt hushåll (§ 31 RO), dock ej kompostering

per  tillfälle

timavgift

7.1 c) Flerfamiljshus, företag m.m. (§ 31 RO), dock ej förskolor och skolor

per  tillfälle

timavgift

7.2.b) Undantag enligt § 35 RO för kvartals- eller halvårshämtning.
(texten ”samt eventuell tillhörande anmälan om kompostering” utgår).

 

287 :-

Register

Register