§ 219 Ändring av taxa för djurskydd. Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12017
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 219
Ändring av taxa för djurskydd. Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

KS 2003/350-48 och /0392-40
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2003-08-27, § 180 och 2003-10-01, § 193- Ledningskontoret 2003-09-08 och 10-14- Arbetsutskottet 2003-09-09, § 171- Kommunstyrelsen 2003-10-30, § 253

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har framlagt dels förslag till ny taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen som ska ersätta nu gällande 1 januari 2004, dels förslag om ändringar i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som ska träda i kraft vid samma tidpunkt. Ändringarna i den senare taxan avser ?avgiftskatalogen? - bilaga 2 i taxan? avser prövning av ansökan och hand­läggning av anmälan avs. anläggningar, verksamheter och processer med fast årsavgift.

Förslaget har behandlats av arbetsutskottet 9 september. Utskottet gav då ledningskontoret i uppdrag att, i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret, utarbeta ett förslag som byggde på nuvarande taxesystem men som gav samma intäktsökning som miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.

Resultatet av uppdraget presenteras nu som ?Alternativ taxa? och innebär, förutom ändring av bilaga 2, också införande av ny bestämmelse i taxan om uttag av grundavgift.

Taxeförslagen skiljer sig åt: i det ursprungliga förslaget differentierades anlägg­ningarna i fyra kategorier med fasta tillsynsavgifter för anläggningar för djurhållning med mer än 30 s.k. djurenheter. I alternativförslaget debiteras timavgift vid tillsynen av anläggningar med högst 100 djurenheter och fast avgift för anläggningar med fler än 100 djurenheter. I alternativförslaget ges inte utrymme för sänkta avgifter för de lantbruk som har dokumenterad egentillsyn.

I avvägningen mellan de båda taxeförslagen tillstyrker ledningskontoret det ursprungliga, eftersom ett system med fasta avgifter minskar tiden för administration.

Yrkanden:

  • Eva Nypelius (c) yrkade, med instämmande av Jan Lundgren (s) bifall till kommunstyrelsens förslag.
  • Roy Hansson (m) yrkade att ärendet skulle återremitteras till miljö- och hälso­skyddsnämnden för utarbetande av ett nytt förslag som i huvudsak byggde på nuvarande timtaxa men med högre täckningsgrad och med beaktande av följande punkter: ?översyn av förslaget ändra nuvarande ambitionsnivå, ökat samarbete och ökad samordning av LRF:s miljöhusesyn, ökat samarbete med Kravodlarorganisationer, ökat samarbete med livsmedelsindustrin, möjligheter till ökad egen­kontroll, rationalisering och effektivisering av genomförande­organisationen på miljö- och hälsoskyddskontoret.?

Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius yrkandet att tillstyrka kommunstyrelsens förslag och Roy Hanssons förslag om återremiss och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Det av miljö- och hälsoskyddskontoret och ledningskontoret utarbetade alter­nativa förslaget till ny taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen antas att gälla fr.o.m. 1 januari 2004. Den nuvarande taxan upphör därmed att gälla men ska tillämpas på ärenden som inkommit före 1 januari 2004.
  • Det av miljö- och hälsoskyddskontoret och ledningskontoret utarbetade alternativa förslaget till ändring av taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - genom dels införande av bestämmelse om grundavgift av föreslagen innebörd, dels ändring i bilaga 2 till taxan - antas att gälla fr.o.m. 1 januari 2004.

Register

Register