Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Patienter ger Visby lasarett högt betyg

Publicerad 2023-10-02 09:05
Majoriteten av patienterna som vårdas på och besöker Visby lasarett har goda upplevelser av sitt besök eller vistelse. Det visar resultaten i den nationella patientenkät som Sveriges regioner genomförde under våren och som redovisas idag.
Högst andel positiva svar får frågan ”kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder?”
Andelen som svarar positivt på frågan är 95 procent i öppenvården och 93 procent i slutenvården.
Lägst andel positiva svar fås för frågor om läkaren eller någon annan ur personalen diskuterade levnadsvanor med patienten. Här varierar resultatet beroende på fråga mellan 24 procent och 47 procent vilket är i nivå eller högre än rikets genomsnitt.
 
Undersökningen visar på vissa ålders-och könsskillnader. Äldre personer är mer positiva till vården än yngre och män är generellt mer positiva än kvinnor.
 
- Att fråga patienterna hur de upplever olika områden av hälso- och sjukvården är ett bra sätt att upptäcka förbättringsområden. Patientenkäten används som underlag till att fortsätta utveckla sjukvården, säger sjukhuschef Anna-Clara Collén.
 
Över femhundra patienter och vårdnadshavare har lämnat fritextsvar. Fritextsvar ger ett bra underlag för att arbeta vidare med när vi ska utveckla och förbättra vården.

Fakta

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Syftet med Nationell patientenkät är i första hand att resultaten ska ligga till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv.
 
På Gotland skickades under våren cirka 4 300 inbjudningar att svara på en enkät till slumpvis utvalda patienter som hade varit inneliggande, besökt en sjuksköterska eller genomfört ett fysiskt eller digitalt möte med en läkare. Av dessa svarade drygt hälften på enkäten. Undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner under samordning av Sveriges Kommuner och Regioner.