Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets ranking av Gotlands företagsklimat

Publicerad 2023-09-20 09:44
Idag presenterades Svenskt Näringslivs årliga ranking för kommunernas företagsklimat. Resultaten för Region Gotland visar på fortsatta utvecklingsområden samtidigt som rankingen förbättrats till plats 237.
Gotlands resultat landar i år på plats 237 i rankingen jämfört med plats 251 föregående år. Rankingen baseras i år på enkätsvar från cirka 221 gotländska företag. Varje år skickar Svenskt Näringsliv ut en enkät till cirka 400 företagare på Gotland, i första hand till egna medlemsföretag. Enkätresultaten publiceras på våren och ligger sedan till grund för höstens ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 
 
– Det är bra att Region Gotland förbättrat sin position i rankingen. Vi har satt höga mål och ser resultat, samtidigt har vi mer att göra. Det är glädjande att se att upplevelsen av dialogen med Region Gotlands beslutsfattare återigen har förbättrats med 33 placeringar. Det är viktigt med en bra och tydlig dialog, där vi är konstruktiva och tydliggör förväntningar, möjligheter och eventuella begräsningar för varandra. Det låga resultatet i frågan om öns kommunikationer visar också att Region Gotland inte har alla lösningar själva. Utmaningarna med färjepriserna såväl som SAS minskade flighter visar sårbarheten med att vi är en ö. Vi hade kunnat klättra ännu mer om det inte varit för utmaningarna med färjepriserna, säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande.
 
Redan när enkätresultaten presenterades i maj i år, kunde man utläsa inom vilka verksamheter det skett förbättringar, som också bidragit till att öka Gotlands resultat och ranking. Enkätresultaten visade också på fortsatt behov av utveckling. Företagarna på Gotland önskade bland annat kortare handläggningstider, fler bostäder, fler som går en yrkesutbildning och fortsatt bättre dialog mellan kommun och företagare. 
 
– Uppföljningar av näringslivsklimatet har varit och är fortsatt viktiga för att identifiera utvecklingsbehov. Vi har tidigare kunnat berätta om insatser som görs bland annat för att korta handläggningstider och öka dialogen kring upphandlingar. Region Gotland har bland annat infört upphandlingsforum för Gotlands näringsliv samt nya forum för samverkan och gemensam styrning mellan samhällsbyggnads-, teknik- och regionstyrelseförvaltningen. Vi ser att insatserna ger effekt redan idag och vår bedömning är att det kommer att stärka företagens förutsättningar även på sikt, säger Sanna Palomaa, tillväxtchef.
 
Näringslivet och de som arbetar med inköp på Region Gotland har tillsammans identifierat ett antal utvecklingsaktiviteter bland annat för att stärka dialogen med näringslivet inför upphandlingar och avtalsuppföljning. 
 
– Satsningarna inom upphandlingsområdet har givit resultat, vilket vi kan se i årets enkätresultat, i mätningar av nöjd upphandlingsindex och i det dagliga arbetet tillsammans med näringslivet. Nu arbetar vi vidare för att stärka resultaten och arbetssätten ytterligare, säger Nanna Sörling, upphandlingschef.
 
– Under hösten går vi in i en ny samverkansstruktur där näringslivets aktörer finns med både i det nya Regionala utvecklingsrådet och Forum för tillväxt, klimat och miljö. Vi är angelägna att fortsätta föra en aktiv dialog i regionens egna och i näringslivets olika arenor, om näringslivets behov och förutsättningar för utveckling. Tillsammans med berörda förvaltningar inom regionen, näringslivet och andra samhällsaktörer har vi goda förutsättningar att fortsatt arbeta för en positiv utveckling på Gotland både i frågor om miljö, klimat och tillväxt, säger Sanna Palomaa, tillväxtchef.