Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-09-14 16:13
Vid mötet i tekniska nämnden under onsdagen den 13 september diskuterades bland annat avfallstaxan samt nya planer för Stora torget i Visby. Dessutom flaggade förvaltningen för behov av ramtillskott.

Behov av ramtillskott togs upp av förvaltningen till följd av kostnadsökningar inom kollektivtrafiken, byte av drivmedel, åtgärder för att minska halten skadliga partiklar i luften (PM10), utveckling av stadslinjenätet samt resurser för arbete med klimatanpassning.

Dessutom ser förvaltningen att otillräcklig kostnadstäckning för fastighetsförvaltningens verksamhet kommer innebära neddragning av fastighetsunderhållet, vilket kommer det leda till ökade kostnader på sikt.

Det blir en höjning av avfallstaxan 2024

Under mötet diskuterades höjningen av avfallstaxan. Under tidigare möte i tekniska nämnden har beslut tagits om förändrade öppettider på återvinningscentralerna (ÅVC) och även taxehöjningen som följer det beslutet. Detta kommer slutligen att behandlas i regionfullmäktige i december.

Ändringen av taxan kommer att gälla från januari 2024 och blir 7% plus en generell indexhöjning. Hur stor indexhöjningen blir är dock inte klart än eftersom indexförändring för perioden inte finns publicerat än.

Teknikförvaltningen yttrar sig kring ansökan om täktverksamhet i Slite

Teknikförvaltningen har gjort ett yttrande med synpunkter på Heidelberg Materials kompletterande samråd inför nytt tillstånd för stenbrytning i Slite. Nämnden beslutade att förvaltningens förslag på yttrande skulle skickas in.

Nya planer för Stora torget i Visby

Diskussioner fördes i nämnden angående uppdraget att utreda planerna för Stora torget i Visby.

Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en plan för utredning och återkomma till nämnden.