Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-09-14 15:01
På dagens sammanträde, torsdag den 14 september 2023, beslutade nämnden bland annat att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en förnyad förstudie kring etablering av PCI-verksamhet på Gotland. Nämnden följde också upp årets första åtta månader i delårsrapport 2.
Nedan presenteras endast ett urval av alla ärenden från dagens sammanträde.
 
 
Delårsrapport 2 
Delårsrapport 2 summerar och följer upp årets åtta första månader. Den ansträngda ekonomin och det bekymmersamma läget med höga kostnader för inhyrd personal har dominerat periodens utfall så väl som prognos. Prognosen för helåret är ett underskott på 145 miljoner kronor. 

Händelser av väsentlig betydelse:

  • Regler om dygnsvila
  • Havspaviljongen är på plats
  • Njursjukvården i egen regi
  • Sommar och belastning
Hälso- och sjukvården resultat jämfört mot budget för perioden januari – augusti är 128 miljoner kronor sämre än budget. Detta motsvara en negativ avvikelse med 9 procent. Intäkter avviker positivt mot budget med 26 miljoner kronor eller 5 procent. Kostnader avviker negativt mot budget med 154 miljoner kronor eller 8 procent. Den höga nettokostnadsutvecklingen på 14 procent beror främst på minskade statsbidrag och ökade kostnader för arbetskraft, samt påverkan av inflation.
 
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör:
- Förvaltningen arbetar parallellt med flera olika åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen. Till exempel gäller stor restriktivitet vid tillsättande av vakanta tjänster förutom för de som kan minska behovet av inhyrd personal. Dispens om inhyrd personal ges om max tre månader i taget. Vid möten eller liknande på fastlandet ska digitalt deltagande ske i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Filip Reinhag, nämndordförande (S):
- Det ekonomiska läget är mycket bekymmersamt. En situation som vi delar med övriga sjukvårdshuvudmän i Sverige. I dagsläget är det svårt att se hur den gotländska hälso- och sjukvården ska kunna klara en ekonomi i balans utan ökad finansiering både på kort och på lång sikt, trots ett fokus på att effektivisera verksamheten i största möjligaste mån. Arbetet för att få förståelse för de gotländska förutsättningarna och säkra en ökad finansiering måste intensifieras och nå framgång. 

Projekt PCI-verksamhet på Gotland

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en förnyad förstudie kring etablering av PCI-verksamhet till Gotland. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutade 2018 om att införa PCI-verksamhet på Visby lasarett. Sedan det första beslutet kring etablering av PCI-verksamheten togs har den medicinsktekniska utvecklingen pågått och i dagsläget används delvis andra metoder för diagnostik. Förvaltningen bedömer därför att en förnyad förstudie är nödvändig.
 
Filip Reinhag, nämndordförande (S):
- Jag delar förvaltningens bedömning att en förnyad förstudie behöver genomföras för att säkerställa förutsättningar för etableringen av PCI-verksamheten på Gotland. Att ta hem en sådan verksamhet kräver stor eftertanke och trygghet.

Vad är PCI?

PCI är en förkortning för percutan coronar intervention. Även kallat Ballongvidgning av kranskärl.

Tilläggsanslag ombyggnation av akutmottagningen

Hälso- och sjukvårdsnämnden tog emot informationen från Teknikförvaltningen om begärt tilläggsanslag för ombyggnationen av akutmottagningen. Nämnden beslutade att acceptera de förändrade driftskostnaderna som tillkommer till följd av detta.
 
Enligt Teknikförvaltningens begäran om tilläggsanslag är behovet av tilläggsanslag totalt på 15 miljoner, varav 7 miljoner kan omfördelas från projektet etablering av havspaviljongen som förväntas ge ett överskott på motsvarande. Då en ökad investeringsutgift påverkar driftkostnaden för hälso- och sjukvården behöver hälso- och sjukvårdsnämnden vara informerad och också acceptera en ökad driftkostnad.

Kostnadsfri isoleringsvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att isoleringsvård på grund av allmänfarlig sjukdom ska ges kostnadsfritt. En patient som misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom eller där en allmänfarlig sjukdom har diagnosticerats kan bli aktuell för isolering för att minska risken för att sjukdomen ska spridas i samhället.
 
Filip Reinhag, nämndordförande (S):
- Det är en principiellt viktig fråga att en person som får isoleringsvård för att skydda samhället från en smittsam sjukdom inte ska belastas ekonomiskt.