Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Moln på himlen.

Så anpassas Gotland till ett förändrat klimat

Publicerad 2023-09-11 13:33
För att minska sårbarheten inför rådande och kommande klimatförändringar har ett förslag till koncernövergripande klimatanpassningsplan tagits fram tillsammans med SMHI.

Forskning visar att det är otvetydigt att mänsklig aktivitet genom utsläpp av växthusgaser har värmt upp hav, land och atmosfär, vilket i sin tur har orsakat förändrade förutsättningar på jorden i mycket snabb takt. Konkret innebär dessa klimatförändringar stora konsekvenser för Gotland, och alla som lever, bor eller verkar på ön, i dag och i framtiden. Klimatförändringarna väntas accelerera under kommande år, och kustregioner är särskilt drabbade.

På Gotland kommer värmeböljor och torka, översvämningar till följd av skyfall och havsnivåhöjning samt erosion, ras och skred vara klimatrisker som ökar genom klimatförändringarna.

Skyldighet enligt lagen

Region Gotland har en lagstadgad skyldighet att ta klimatförändringar i beaktande i samhällsbyggnadsprocessen. Som en del av framtagandet av den nya översiktsplanen upphandlades därför SMHI för att ta fram Region Gotlands klimatanpassningsplan i samverkan med nyckelfunktioner inom tjänstepersonsorganisationen och politiken.

Arbetet har utgått från de forskningsbaserade klimatscenarion som Gotland står inför, och de efterföljande klimatkonsekvenser som plan- och bygglagen kräver att Region Gotland tar i beaktande i samhällsbyggnadsprocessen – skyfall, havsnivåhöjningar samt erosion, ras och skred.

Åtgärder över tid

Förslaget till klimatanpassningsplan innehåller en övergripande bild av hur Gotlands klimat kommer att förändras och hur samhället kommer påverkas. Förslaget innehåller också konkreta klimatanpassningsåtgärder som Region Gotland behöver genomföra över tid för att säkerställa en trygg samhällsutveckling. Genom klimatanpassningsplanen ska Region Gotland alltså förbereda både befintlig och planerad bebyggelse och infrastruktur för effekterna av de pågående klimatförändringarna.

– Många åtgärder kommer att behöva göras för att anpassa samhället till ett förändrat klimat, med högre temperaturer, fler intensiva skyfall och en höjd havsyta. Klimatanpassningsplanen kommer att hjälpa oss att komma igång med arbetet på ett systematiskt och strukturerat sätt och skapa förutsättningar för att verkligen kunna genomföra åtgärderna i praktiken, säger Lise Langseth, samhällsbyggnadsdirektör.

–  Genom att planera för en hållbar samhällsutveckling och genom att vidta förnuftiga åtgärder i dag, kan vi undvika stora kostnader och svårigheter i framtiden. Klimatanpassning ska därför vara ett självklart inslag när vi planerar bebyggelse och infrastruktur, som vägar eller vatten- och avloppssystem, säger Patric Ramberg, teknisk direktör.

Förslaget till klimatanpassningsplan, som hanteras som ett informationsärende i miljö- och byggnämnden respektive tekniska nämnden i september, kommer att tas vidare till regionstyrelsen för att senare avgöras av regionfullmäktige.

Mer information om Region Gotlands klimatanpassningsarbete finns här: Klimatanpassning - Region Gotland