Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands reaktion på upphandlingsunderlaget för färjetrafiken

Publicerad 2023-08-22 14:38
Trafikverket presenterade idag upplägget för den färjetrafik som ska bedrivas från 2027. Region Gotland är försiktigt positiva till det upphandlingsunderlag som presenteras.
På en presskonferens idag presenterade Trafikverket upphandlingsunderlaget för den framtida färjetrafiken. Regionledningen fick ta del av presentationen i ett möte med Trafikverket under förmiddagen. Underlaget har utformats av Trafikverket och avser avtalsperioden som börjar gälla den 1 februari 2027. Det innehåller statens krav på trafikens upplägg, exempelvis biljettpriser, klimatpåverkan, nationell säkerhet och kapacitet. 
 
Region Gotlands upplevelse är att dialogen med Trafikverket varit god och att Trafikverket lyssnat på Gotlands behov samt vägt in de gotländska ståndpunkterna för färjetrafiken. 
 
– Vi känner tillförsikt utifrån dagens presentation av upphandlingsunderlaget. Enligt det vi fått till oss idag kommer vi se lägre priser, ökad kapacitet och ökad insyn och transparens i kommande avtal. Trafikverket är tydliga med att priserna för gotlänningar 2027 inte ska se ut som priserna gör nu – det är ju helt avgörande för befolkning, föreningar, idrottslag och gotländskt näringsliv. Så som vi tolkar dagens information kommer staten ta större ansvar och ställa större krav på färjetrafiken, säger Meit Fohlin (S), ordförande i regionstyrelsen och Gotlands Trafikråd.
 
– Det är positivt att Trafikverket ställer krav på minskad klimatpåverkan genom reducerade utsläpp. Det är något vi påtalat vikten av och något som är en viktig del av de gotländska ståndpunkterna, säger Meit Fohlin (S), ordförande i regionstyrelsen och Gotlands Trafikråd.
 
– Upplevelsen är att Trafikverket tagit stor hänsyn till Gotlands behov och att de nu ökar kapaciteten. Samtidigt som det finns en oro över vilka effekterna kan bli genom att de öppnar för något längre överfartstider på vissa turer samt senare ankomst nattetid till Visby, måndag till torsdag. Samtidigt kommer förutsägbarheten att öka, bland annat gällande priser och tillgängliga avgångar. Det är tydligt att Trafikverket lyssnat på flera av de krav som vi formulerat i våra ståndpunkter, säger Eva Nypelius (C), andre vice ordförande i regionstyrelsen.

Bakgrund

Gotlandstrafiken upphandlas av staten och upphandlingsunderlaget har utformats av Trafikverket. Det betyder att bedömningen och prioriteringen av vad som ska ingå i upphandlingsunderlaget görs av Trafikverket. Region Gotland har arbetat aktivt för att lyfta och belysa Gotlands behov både inför och under Trafikverkets arbete med att ta fram underlaget. 
 
Vägledande för Region Gotlands arbete är och har varit de gotländska ståndpunkterna för flyg- och färjetrafiken. De gotländska ståndpunkterna har tagits fram av Gotlands Trafikråd.
 
Gotlands Trafikråd består av representanter från näringsliv, statliga myndigheter, organisationer och Region Gotland. Region Gotland leder arbetet i Trafikrådet. Ordförande och sammankallande är regionstyrelsens ordförande.
 

Läs mer om de gotländska ståndpunkterna

Information om upphandlingsunderlaget

Trafikverkets upphandlingsunderlag registreras i ett europeiskt upphandlingssystem, vilket tar några dagar. Region Gotland förväntas kunna ta del av upphandlingsunderlaget i nästa vecka, för att då kunna göra en fördjupad analys. 
 
Intressenter med organisationsnummer kan läsa underlaget via Kommers som är det upphandlingssystem Trafikverket använder. Man når det via Trafikverkets hemsida under rubriken ”För dig i branschen”. För intressenter utan organisationsnummer kommer Trafikverket att återkomma med hur man kan ta del av underlaget.