Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Regionstyrelsens ordf. Meit Fohlin (S), infrastrukturminister Andreas Carlsson, civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin och t.f. regiondirektör Torsten Flemming gemensamt i Visby.

Nya besked om reservhamnsplanerna och utsläppsrätter för färjetrafik

Publicerad 2023-06-21 13:48
Region Gotland har idag fått ta emot två viktiga besked för Gotlands färjetrafik, avseende planerna för en reservhamn på Gotland och tillfälligt undantag från de kostnader för utsläpp som EU inför på färjetrafik.
På dagens högnivåmöte med statsråden deltog representanter från Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Försvarsmakten, Trafikverket, Fortifikationsverket och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
 
Trafikverket fick idag ett regeringsuppdrag att analysera och ta fram förslag på reservhamn på Gotland. Idag framfördes även beskedet att regeringen kommer begära att Gotlandstrafiken tillfälligt undantas från EU:s utsläppshandelssystem EU ETS. Undantaget är till för att europeiska öar inte ska drabbas av ökade kostnader för resenärer och transporter.
 
-   Det är ett viktigt besked att regeringen begär undantag från EU ETS för Gotlands del, något som även andra europeiska ö-regioner förväntas göra. Vi kommer fortsatt arbeta för att ställa om till hållbara bränslen i färjetrafiken, men undantaget säkerställer att kostnaderna för färjetrafiken inte ökar och drabbar resenärerna och fraktköpare, säger Meit Fohlin (S).
 
Regeringen har beslutat att Trafikverket ska analysera och ta fram förslag på reservhamn på Gotland. Uppdraget är neutralt formulerat ifråga om var hamnen kan tänkas ligga men Kappelshamn är fortsatt en trolig plats. I uppdraget slås fast att Trafikverket ska jobba nära alla berörda aktörer i frågan och att analysen ska vara klar i november 2023. 
 
Gotland är inte vilken plats som helst - en oerhört strategisk plats som måste tas om hand särskilt. Att försörja Gotland i både vardag och förhöjd beredskap är av den anledningen fundamentalt. Omvärldsläget har förändrats snabbare än totalförsvarets utveckling. I dagens möte konstaterades att det kommer vara viktigt att samordna arbetet mellan alla berörda aktörer och att arbetet behöver ske i takt med försvaret för att säkerställa de civila delarna av en reservhamn.
 
-    Vi har jobbat med den här frågan i väldigt många år. Det är avgörande för Gotland ur många perspektiv att vi har en reservhamn. Region Gotland har därför varit på flera högnivåmöten den senaste tiden och ingår i flera samverkansgrupper i reservhamnsfrågan. Vi är glad att detta arbete nu tar fart, säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande.
 
Finansieringen av reservhamnen är inte helt löst. Infrastrukturminister Andreas Carlsson för därför samtal inte bara på nationell utan även på EU-nivå kring finansiering. På EU-nivå finns en viss pott för militär mobilitet och uppbyggnad, vilket kan vara möjligt för Sverige att ta del av för att delfinansiera ett reservhamnsbygge på Gotland.
 
Infrastrukturminister Andreas Carlsson framförde även att alla inspel till departementet avseende reservhamnsfrågan är av vikt och tas emot med intresse. 
 
 
 
Bildtext: Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S), infrastrukturminister Andreas Carlsson, civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin och tillförordnad regiondirektör Torsten Flemming gemensamt i Visby.