Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hem för vård eller boende (HVB)

Barn och unga behöver ibland bo på institution så som hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende. 

HVB är en placeringsform inom socialtjänsten som tar emot barn och unga för vård eller behandling samtidigt som det är ett boende. 

Stödboende är en placeringsform för barn och unga i åldern 16-20 år där syftet är att under trygga former låta den unga träna och förbereda sig för ett självständigt boende och vuxenlivet. 

Om man inte är överens

Vård utan vårdnadshavares samtycke beslutas av domstol med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 
Vid en sådan domstolsprocess får både barnet och vårdnadshavaren ett offentligt biträde, som oftast är en advokat.