Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen anmäler ett fall av allvarligt missförhållande­ och ett fall av risk för allvarligt missförhållande

Publicerad 2023-05-17 10:50
Socialförvaltningen anmäler två ärenden enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Bröt sekretess

Under hösten 2022 berättade en ung person, som på olika sätt varit i kontakt med socialtjänstens individ- och familjeomsorg, att personal lämnat ut uppgifter om hen och hens familj. Uppgifterna var enligt personen uttryckta på ett negativt sätt.
 
Hen har känt sig mycket kränkt och upplever att information, och dessutom felaktig information, lämnats ut till en obehörig person i hens närhet.
 
– Vår bedömning är att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande. Information om enskilda får inte på något sätt lämnas ut till obehöriga, säger socialförvaltningens kvalitetschef, Öystein Berge.
 
Orsaker till händelsen bedöms vara brister i kunskaper kring tystnadsplikt och sekretess. Den aktuella avdelningen har efter händelsen haft kompletterande utbildningar om sekretess och tystnadsplikt.
 
 

Brister i dokumentation

Under drygt ett års tid har dokumentationen för några brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning varit bristfällig. Detta upptäcktes av en enhetschef som ansvarar för ett antal gruppbostäder och servicebostäder. Bristerna kan ha lett till att utformningen av brukarnas insatser påverkats. Det kan i sin tur ha inneburit negativa konsekvenser för brukarna.
 
Socialförvaltningens utredning av händelsen visar att detta har utgjort en påtaglig risk för allvarligt missförhållande. Den aktuella arbetsgruppen kommer att få utökad utbildning inom social dokumentation, genomförandeplaner och lagstiftning.