Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dags att sluta elda skräp på Gotland

Publicerad 2023-04-25 13:24
Eldning av avfall är skadligt för människor och miljö. Vid eldande av avfall frigörs giftiga ämnen. Det påverkar inte bara miljön negativt, utan även den som eldar utsätter sig och omgivningen för hälsorisker genom inandning av rökgaser.

– Den som eldar avfall riskerar att påverka sig själv och andra för hälsorisker. Röken kan innehålla giftiga ämnen och föroreningar kan hamna i marken och i närliggande dricksvattenbrunnar, säger Martin Beijer, miljöskyddsinspektör vid Region Gotland.

Att själv elda sitt avfall är normalt sett inte tillåtet. Undantaget är mindre mängder trädgårdsavfall som kan eldas under förutsättning att röken inte orsakar störningar för grannar. Inom områden med detaljplan är eldning av trädgårdsavfall bara tillåten mellan 1 oktober och 30 april.

– Tyvärr förekommer otillåten eldning av avfall på Gotland i viss utsträckning. Bland annat i högar eller tunnor på egna fastigheter. Vi tror att vi i Region Gotland kanske behöver informera mer om miljö- och hälsoriskerna och om vad som är tillåtet för att bidra till en beteendeförändring, säger Martin Beijer.

I vissa fall ett miljöbrott

Den som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Om ärendet behöver utredas så kan Region Gotland ställa krav om åtgärder och du kan få betala för handläggningstiden. Eldning av avfall kan vara ett miljöbrott och kan därför även utredas av polisen.

– Om man eldar avfall och det blir ett tillsynsärende så kan det medföra att man får betala för handläggningstiden. Vid allvarliga miljörisker kan man även bli skyldig att sanera marken.

Bara trädgårdsavfall i Valborgsbrasan

För Valborgsbrasan gäller samma regler som för alla annan eldning. Brasan får endast innehålla grenar, kvistar, löv och liknande trädgårdsavfall. Byggavfall och övrigt avfall ska lämnas till någon av Region Gotlands auktoriserade återvinningscentraler.

Att lämna sitt trädgårdsavfall till återvinningscentralen är gratis för privatpersoner och materialet kommer då till användning som bränsle för fjärrvärmenätet.