Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-04-20 15:18
Torsdagen den 20 april sammanträdde socialnämnden. Mötet handlade bland annat om nämndens ekonomi, om mål för de kommande åren och om valfrihet inom särskilt boende.


Delår 1 2023

Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 2023.
 
Några punkter som lyfts under rubriken kvalitet:
 • Fler erbjuds läkemedelsautomater. 
 • Region Gotland erbjuder numera via socialförvaltningen efterlevandelotsar för personer som mist anhöriga som tagit sitt liv.
 • Nya riktlinjer kring avvikelsehantering av tagits fram och beslutats av socialnämnden. 
 • Inom området "våld i nära relationer" har myndighetsavdelningen startat en pilotgrupp för "våga fråga om våld", det innebär att handläggarna lyfter frågan i samtalet med brukaren. 
 
Några punkter som lyfts under rubriken medarbetare:
 
 • Nya omgångar av utbildningssatsningarna inom äldreomsorgslyftet har startats. 
 • Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning pågår förberedelser inför att de nya reglerna i kollektivavtalet kring vila träder i kraft den 1 oktober. 
 • Svårigheterna att rekrytera sprider sig till allt fler områden och det pågår därför olika arbeten med att hitta nya lösningar på kompetensförsörjningsutmaningen. En viktig faktor är att öka frisknärvaron genom att få ner korttidssjukfrånvaron. I början av året uppvisar förvaltningen överlag en ökad frisknärvaro. 
 
 
Socialförvaltningens ekonomi:
Socialförvaltningens ekonomiska läge har försämrats jämfört med tidigare år. För perioden januari till mars redovisas ett underskott med 2,8 miljoner kronor. För helåret är prognosen ett underskott på 15 miljoner kronor. 
 
Detta beror främst på ökade personalkostnader, ökade kostnader för köp av verksamhet och minskade statsbidrag. Den höga inflationen bidrar till kostnadsökningar genom löneökningar, höjda ersättningar och ökade kostnader för till exempel livsmedel och hjälpmedel. 
 
Underskottet för LSS-verksamheten ökar, trots att kostnaderna nationellt sett är mycket låga. 
 
Det är överskott för äldreomsorgen då det fortfarande är lägre efterfrågan än budgeterat. 
 
Underskottet för individ- och familjeomsorgen beror delvis på ökade behov inom beroendevården och nationella höjningar av ersättningsnivåer. 
 
– Delår 1 visar att vi står inför stora utmaningar under året. Vi måste jobba ännu mer intensivt med att rekrytera personal och fortsätta utbildningssatsningarna, som hittills gett oss drygt 200 nya undersköterskor. Trots en prognos på ett underskott på 15 miljoner kronor på helår, så är ekonomin i år stabil i socialförvaltningen och många åtgärder vidtas för att effektivt utnyttja skattepengarna till våra medborgares bästa, säger
socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S).
 
 

Information om hemtjänsten

Socialtjänsten fick information om läget för hemtjänsten och utmaningarna framåt. På Gotland bedrivs hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Det innebär att hemtjänst finns både i Region Gotlands egen regi och hos privata utförare.
 
Förvaltningen redogjorde för utvecklingen framåt. Fler kommer att ansöka om hemtjänst framåt samtidigt som kompetensutmaningarna är stora.
 
Förändringar kan behövas såsom att se över vissa serviceinsatser, utöka digital tillsyn, förenklat beslutsfattande med mera.
 
 

Nämndspecifika mål 

Socialnämnden har nu tre nämndspecifika mål för 2024-2027 som ska vidare till regionfullmäktige för beslut. Målen togs redan på arbetsutskottets sammanträde den 3 april på  delegation från socialnämndens förra sammanträde.
 
Område 1 – Kompetensförsörjning 
 • Säkerställa fortsatt utbildning inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade (i samma spår som äldreomsorgslyftet). 
 • Andelen undersköterskor/stödassistenter i vården och omsorgen höjs till 75% 2027. 
 • Sänka sjuktalen inom äldreomsorgen med 40% till 2027. 
 
Område 2 - Bygga borta köerna 
 • Erbjuda bostad med särskild service inom lagstadgad tid, 3 månader, senast 2024. 
 • Erbjuda plats på särskilt boende inom lagstadgad tid, 3 månader. 
 
Område 3 – Brottsförebyggande samverkan 
 • I samarbete med andra förvaltningar och myndigheter delta aktivt i framtagande av en struktur för samverkan 2024. 
 • Aktivt delta i framtagande av en nulägesbild och kunskapsbaserade aktiviteter för det brottsförebyggande arbetet 2025. 
Socialnämnden lämnar målen vidare till regionfullmäktige för beslut.
 
 

Remissvar: Motion om att införa rätt att välja äldreboende

Kristdemokraterna på Gotland har skrivit en motion om att Region Gotland bör införa ett system för valfrihet inom särskilt boende. Motionen föreslår att det bör vara valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.
 
Socialförvaltningen bedömer att det inte är aktuellt att införa LOV och säga upp befintliga entreprenad- och ramavtal. Bland annat menar förvaltningen att de flesta redan i dag har möjlighet att påverka vilket boende de vill komma till genom att tacka nej flera gånger eller stå i byteskö.
 
Socialnämnden beslutar att ärendet återremitteras till förvaltningen, som får utreda alternativa sätt, förutom LOV, att uppnå ökade möjligheter att välja särskilda boenden. 
 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet begärde votering. De ville avgöra motionen vid sittande möte. Voteringen slutade med 11 röster för att återremittera motionen och 2 emot.
 
 

Upphandling personlig assistans - driftentreprenad. Beslut om förfrågningsunderlag

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag inför upphandling av personlig assistans.
 
Region Gotland ska kunna erbjuda personlig assistans till de personer som har rätt till assistans och som valt regionen som utförare, eller som inte själva vill välja utförare.
 
Det nuvarande avtalet med Omsorgshuset går ut den 1 februari 2024.