Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Projektet har letts av Ulrika Nisser, Louise Hoffman Borgö och Kristin Löfstrand. Foto: Cecilie Smith-Christensen

Resan slutar inte här för en hållbar Hansestad

Publicerad 2023-03-29 09:50
Världsarvet Hansestaden Visby har under 10 månader ingått som ett av 13 projekt i Tillväxtverkets satsning att främja hållbar platsutveckling. Under mars avslutades projektet Resan mot hållbar Hansestad med en slutkonferens som samtidigt är ett avstamp för fortsatt samverkan.

I projektet Resan mot hållbar Hansestad, har syftet varit att utveckla samarbetet mellan besöksnäringen och kulturarvsorganisationen för att driva på omställningen till en hållbar platsutveckling. Målet är att säkerställa att världsarvet fortsätter att kännas genuint och innerstaden levande samtidigt som våra besökare trivs.

– Projektet har gjorts oss medvetna om att vi behöver se på turismen i världsarvet som ett verktyg som kan hjälpa oss bygga ett hållbart och resilient Gotland, som kan hantera förändring, motstå störningar och bevara sin karaktär samtidigt som ön fortsätter att utvecklas, säger världsarvssamordnare Louise Hoffman Borgö.

Projektet har fokuserat på att analysera och utveckla samverkan mellan ansvariga organisationer i världsarvarbetet och världsarvsrådet. Ett mål har varit att lägga en grund för ett mer strategiskt och dynamiskt arbetssätt kring frågor som berör turism och lokalsamhälle.

Slutkonferens på Gotlands museum

Den 13 mars hölls en slutkonferens på Gotlands museum med inbjudna deltagare från berörda aktörer kopplade till turism och besöksnäringsfrågor i världsarvet. Närvarande fanns representanter från Gotlands förenade besöksnäring, Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland, Gotlands museum, DBW, Fastighetsägarna, projektet Omställningskultur och Coompanion.

Under eftermiddagen bjöds det på inspirationsföreläsningar om en medborgardialog i Åre kommun och om Unescos arbete med hållbar turism från World Heritage Catalysis, Oslo. Dagen innehöll även ett panelsamtal om Hansestaden Visbys framtida utveckling i linje med projektets vision med länsråd Annelie Bergholm Söder och regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin. Visionen lyder ”Hansestaden Visby är en levande och välbevarad världsarvsstad, fylld av mångfald, möjligheter och genuina upplevelser som bidrar till ett hållbart och resilient Gotland”.

– Jag tror att världsarvsarbetet behöver kopplas närmare till en strategisk nivå där Region Gotland och Länsstyrelsens ledningar träffas och diskuterar världsarvets utveckling för att kunna nå projektets vision, säger Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande.

– Vi är eniga om att en hållbar utveckling av Visby är ett gemensamt ansvar för flera aktörer och Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland kommer fortsätta att driva frågan. Vi tror att en viktig framgångsfaktor för att lyckas är att arbetet sker i nära samarbete och i god dialog med boende och verksamheter, säger Anders Flanking, landshövding.

Ett brett samarbete

Region Gotland har varit projektägare och projektet beviljades i april 2022 en summa på drygt 1,3 miljoner kronor. Samarbetspartners i projektet har varit Gotlands förenade besöksnäring, Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby centrum, Gotlands museum, Uppsala universitet – Campus Gotland samt världsarvsrådet.

Tillväxtverkets kunskapsbank för turism och besöksnäring finns fler exempel på hur världsarv och biosfärområden arbetar med platsutveckling genom turism.