Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Viket stöd finns det?

Om en elev visar tecken på att inte klara kunskapskraven ska skolan se till utreda om eleven behöver anpassningar eller särskilt stöd i skolan. Det är rektorn på skolan som ansvarar för att utreda vilka behov av stöd eleven har.

Om ett barn i förskola behöver särskilt stöd för sin utveckling ska ansvarig rektor i förskolan se till att en handlingsplan upprättas. I handlingsplanen ska barnets styrkor framgå som en grund för vilket stöd barnet behöver för sin utveckling. Både vårdnadshavare och barn har möjlighet att närvara när handlingsplan tas fram.

Vad är det för skillnad mellan extra anpassningar och särskilt stöd?

Extra anpassningar är en mindre stödinsats som lärare och övrig skolpersonal normalt kan genomföra inom ordinarie undervisning. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever i alla skolformer samt för fritidshemmet.

Extra anpassningar kan till exempel vara att ge eleven tydliga instruktioner eller att förklara ord, begrepp eller samband innan ett nytt arbetsområde startas. Det kan också handla om extra träning i till exempel läsning, räkning, studieteknik eller simning. Att få tillgång till inläst material eller digitala hjälpmedel är ytterligare exempel på extra anpassningar liksom att en speciallärare arbetar med eleven under en kortare period.

Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå under en längre tid. Exempel på särskilt stöd kan vara en speciallärare som arbetar med eleven under en längre tid, särskild undervisningsgrupp eller att en elevassistent följer eleven under större delen av skoldagen. 

I första hand ges särskilt stöd i den klass/skola som eleven redan går i. Om det finns särskilda skäl kan eleven få stöd antingen enskilt eller i en särskild undervisningsgrupp.

Gotlands resursskola är ett alternativ

Gotlands resursskola, som är en del av den ordinarie grundskolan, tar emot elever som har behov av förstärkt särskilt stöd när stödet i ordinarie skola inte räcker till. Om det finns särskilda skäl och en särskild utredning och bedömning genomförts kan en elev få sin skolplacering i en resursskola. Vårdnadshavare söker i samråd med ordinarie skola.