Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Politikerna i socialnämnden fick se hur en läkemedelsautomat fungerar.

Socialnämndens möte i korthet

Publicerad 2023-03-15 15:53
Socialnämnden har haft möte och diskuterade bland annat ekonomin, läkemedelsautomater och kvalitetsberättelse.
I dag, onsdagen den 15 mars, har socialnämnden sammanträtt. Bland annat har följande beslut fattats:
 

Budget 2024

Socialnämnden antog mål- och budgetskrivelse 2024-2026 och begär därmed ett budgettillskott.
 
Det är en stor utmaning att lägga budget i år av flera anledningar. Det är en knapp ekonomi för regionen och förvaltningen framåt med till exempel avsevärt lägre statsbidrag och en inflation med ökning av löner och övriga kostnader.
 
Socialnämnden beslutade att äska ett budgettillskott för 2024 för:
  • Resursfördelningsmodell äldreomsorg då större andel av gotlänningarna är äldre
  • Löneökningar
  • Prisökningar avtal med externa utförare
  • Höjd ersättning för familjehem
  • Riksnormen för försörjningsstöd ökar
  • LSS har stor underfinansiering samt att nya bostäder behövs
  • Förändring av scheman enligt § 13
  • Stödboende
– Region Gotland står inför en hårt pressad ekonomi 2024. Därför måste socialnämnden prioritera våra äskande till att främst värna äldreomsorgen, personalen och ersättningarna till våra privata utförare. Det ekonomiska läget ställer också hårda krav på nya arbetssätt, besparande digitaliseringar och att vi får ner sjuktalen, säger socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S).
 

Breddinförande läkemedelsautomater

Sedan oktober 2021 har socialförvaltningen erbjudit patienter i några hemtjänstgrupper och grupper inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning att pröva en läkemedelsautomat. Många har varit nöjda och velat fortsätta använda en automat.
 
Nu har förvaltningen breddinfört möjligheten till automat i alla hemtjänstgrupper i egen regi och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. De privata hemtjänstutförarna erbjuds att göra detsamma.
 
Socialnämnden godkände informationen och ställer sig bakom breddinförandet av läkemedelsautomater.
 
– Läkemedelsautomaterna som vi nu breddinför är ett praktexempel på hur den digitala utvecklingen underlättar för brukarna, gör läkemedelshanteringen säkrare och frigör arbetstid för personalen, så de får mer tid för människa till människa-insatser. Dessutom kan vi spara restid och fordonskostnader, säger Håkan Ericsson.
 

Kvalitetsberättelse 2022 och kvalitetsplan 2023

Det har varit ett stort fokus på kvalitet under 2022. Socialförvaltningen har genomfört fler kvalitetsuppföljningar än tidigare. Förvaltningen har också utvecklat arbetssätt för att följa verksamheter över tid.
 
Arbetet med avvikelser och hanteringen av dessa har pågått under hela året och kommer fortsätta in i 2023. Utifrån de resultat som sammanställts och analyserats på kvalitetsavdelningens analysvecka är en plan framtagen. Planen beskriver vilka kvalitetsuppföljningar som skall genomföras under 2023.
 
Socialnämnden godkände kvalitetsberättelsen för 2022 och kvalitetsplan för 2023.