Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person i röda stövlar som går genom vatten.

Översvämningskartan hjälper Gotland att rusta för ett förändrat klimat

Publicerad 2023-03-08 13:32
Nu finns en digital karta som visar områden på Gotland med potentiell risk för översvämning i samband med skyfall och havsnivåhöjning. Den hjälper oss att klimatanpassa vårt samhälle och förebygga risker.

Klimatet förändras och lokala fenomen som skyfall och översvämningar förväntas inträffa allt oftare och med högre intensitet. Tillsammans med havsnivåhöjningen är den här utvecklingen något som troligtvis kommer ha stor påverkan på många delar av samhället.

Framtida skyfall ger risk för översvämningar

Skyfall är ett fenomen av extremt mycket nederbörd under en kort tid och ofta över en begränsad geografisk yta. Ledningssystem som är avsedda att ta hand om dagvatten har oftast inte kapacitet att ta hand om den volym med nederbörd som faller vid ett skyfall. Därför riskerar vi översvämningar med påverkan på exempelvis bostäder, vägar och elnät och med det även minskad tillgänglighet till viktiga samhällsfunktioner.

– Många insatser kommer att behöva göras för att anpassa samhället till ett förändrat klimat, med högre temperaturer, fler intensiva skyfall och en höjd havsyta, säger Lise Langseth, samhällsbyggnadsdirektör.

Översvämningskartan hjälper oss förebygga problem

Översvämningskartan lägger grunden till en klimatanpassningsplan som Region Gotland tar fram i samarbete med SMHI. Syftet är att få en övergripande bild av sårbarheten vid extrema skyfall och havsnivåhöjning och visa var det finns risker. Det hjälper oss att planera och förebygga problem i framtiden.

– En viktig del i arbetet med att hantera översvämningsfrågorna är att undersöka vilka flöden och havsnivåer vi kan vänta oss på Gotland så att vi kan anpassa oss därefter. Översvämningskartan är en viktig del i arbetet för att se hur Gotland drabbas vid olika scenarier, säger Patric Ramberg, teknisk direktör.

– Gotland liksom samhället i stort kommer att ställas inför nya utmaningar som det förändrade klimatet för med sig. Region Gotland påverkas redan i dag av ett förändrat klimat, med exempelvis ökad saltvatteninträngning i vattentäkter och återkommande värmeböljor med ökad risk för torka och bränder. Genom att vidta långsiktigt kloka åtgärder nu kan vi undvika stora kostnader och misslyckanden i framtiden, säger Andreas Unger (M), ordförande i miljö- och byggnämnden.

Mer information om Region Gotlands översvämningskarta finns här: Översvämningskarta (arcgis.com)