Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen anmäler flera fall av allvarliga missförhållanden och risk för allvarliga missförhållanden

Publicerad 2023-02-23 13:20
Socialförvaltningen anmäler tre ärenden enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ekonomiska övergrepp 

Under 2021 utsattes tre brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning för ekonomiska övergrepp. Det handlade om stöld av kontanter och stöld genom uttag med brukarens kontokort.
 
En medarbetare misstänks för stölderna. Ärendet är polisanmält och en utredning pågår. Medarbetaren arbetar inte längre på arbetsplatsen.
 
– Att flera brukare kunde drabbas så här gör att verksamheten har sett brister i hur brukares pengar hanteras. Nu har rutiner ändrats, bland annat har de infört dubbelsignering från två personal när brukare behöver hjälp med att hantera pengar, säger socialförvaltningens kvalitetschef Öystein Berge.
 

Sårbehandling

En brukare i hemtjänsten hade under 2022 sår på foten. Såret förvärrades och till slut behövde benet amputeras. Verksamheten bedömer efter utredning att det handlar om ett missförhållande. Bristerna bestod i otillräcklig kommunikation mellan hemsjukvården och hemtjänsten och att beslut kring insats också har varit otillräckliga. 
 
– Det här har fått allvarliga konsekvenser för den enskilde och det är ett missförhållande som vi nu anmäler till IVO, säger Öystein Berge.
 

Dåligt sätt att prata 

På ett boende inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppmärksammar en medarbetare under 2022 att jargongen, sättet att prata, mellan en annan medarbetare och en brukare är dåligt. 
 
I den skriftliga rapporten beskrivs ett flertal händelser där medarbetaren brister i sitt bemötande gentemot brukaren. Övriga medarbetare beskriver att det finns en viss jargong på boendet. 
 
Utredarens bedömning är att arbetsgruppen behöver arbeta för att få till en bättre samtalston. Detta arbete har påbörjats genom utbildningar och arbetsplatsträffar.