Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Teknikförvaltningen inför internt pris på koldioxidutsläpp

Publicerad 2023-02-21 17:00
Tekniska nämnden har beslutat att införa ett internt pris på sina koldioxidutsläpp. Priset blir 902 kronor per ton Co2 för 2023 vilket följer EU:s prisnivå för utsläppsrätter.

Både Region Gotland och tekniska nämnden har satt ambitiösa miljö- och klimatmål. För att nå dessa är sänkta utsläpp en prioriterad aktivitet för organisationen.

Klimatförändringar kommer framöver att innebära stora kostnader för teknikförvaltningen eftersom till exempel fastigheter, VA-nät och andra viktiga verksamheter påverkas av mer frekventa skyfall, havsnivåhöjningar och torka. Ju större klimatförändringar, desto mer anpassningar krävs av verksamheterna.

Beslutet att införa ett internt pris på koldioxidutsläpp tas för att redan idag kunna räkna med dessa kostnader när förvaltningen ska göra inköp eller investeringar, något som tidigare inte gjorts. I praktiken möjliggör det att fatta beslut som bidrar till att miljö- och klimatmålen nås och att utsläppen sänks i snabbare takt.

Prissättningen av koldioxidutsläpp innebär inga faktiska transaktioner, men det beslutade priset kommer att vara med som en faktor vid alla kommande investeringsbeslut. Flera aktörer inom näringslivet har redan infört internt pris på koldioxidutsläpp, medan det inom kommuner och regioner i Sverige fortfarande är mycket ovanligt.

Patric Ramberg, teknisk direktör på teknikförvaltningen:
- Hållbarhetsarbetet är en fråga som engagerar många inom teknikförvaltningen och kraftfulla åtgärder efterfrågas då vi är medvetna om att vi har en klimatpåverkande verksamhet.

- Ekonomistyrningen kräver att vi som organisation ska välja det billigaste alternativet. Det här verktyget kommer att bidra till att vi når våra ekologiska hållbarhetsmål och blir en hållbar förvaltning där vi väger in de långsiktiga effekterna och framtida skador på samhällsinfrastrukturen som orsakas av de utsläpp våra inköp medför.