Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

15 miljoner extra till gotländska föreningar

Publicerad 2022-12-30 09:42
För att stötta gotländska föreningar som drabbats av kostnadsökningar i samhället har Region Gotland under december månad betalat ut 15 miljoner kronor i form av bland annat elstöd, resestöd och driftsstöd.

I november utlyste Region Gotland två sökbara el-stöd till gotländska föreningar. Den totala söksumman för detta stöd uppgick till 9 miljoner. El-stödet var uppdelat i två delar; elkostnadskompensation samt ett investeringsstöd för energieffektiviserande åtgärder.

Elkostnadskompensationen var tillgänglig för föreningar som äger och driver egen anläggning inom idrottsplatser, samlingslokaler eller kulturlokaler. Investeringsstödet var tillgängligt för föreningar som driver eget inom idrottsplatser eller samlingslokaler.

Ytterligare 6 miljoner har betalats ut i form av ett engångsstöd. Totalt sett har därmed 15 miljoner betalats ut till gotländska föreningar i form av bland annat elstöd, utökat resestöd och ökat driftsstöd.

- Det känns väldigt bra att kunna gå ut med de här stöden till det gotländska föreningslivet och alla dess utövare med tanke på de stora kostnadsökningar vi ser för tillfället, särskilt i form av höga elpriser och höjda färjepriser. Glädjande var också att ansökningarna till investeringsstödet för energieffektiviserande åtgärder översteg dem för enbart elkostnadskompensation, säger Oscar Lindster, (s) ordförande i Kultur- och fritidsberedningen.

Stödpaket i sin helhet: 

 • Elkompensation – 4 miljoner
 • Elinvesteringsstöd – 5 miljoner
  Mer information om elstöden på sidan Elkostnads- och energieffektiviseringsstöd.
 • Extra resestöd – 2,5 miljoner
  Det extra resestödet betalades ut baserat på de nivåer som föreningar erhöll resestöd för under hösten 2021 och våren 2022. Stödet ges för att resekostnaderna för föreningarna blir högre och högre, inte bara vad gäller aviserade höjningar av båtpriserna utan på grund av en generell ökning av kostnaderna.
 • Regionmiljonen – 2 miljoner
  Detta stöd administreras i samverkan med RF-Sisu Gotland i syfte att underlätta, stimulera och stödja insatser som främjar aktivitet och rörelse för barn, ungdomar, pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Läs mer på gotland.se/regionmiljonen.
 • Extra stöd sociala föreningar - 0,5 miljoner
  Detta stöd baseras på det befintliga stöd som sociala föreningar erhöll våren 2022.
 • Extra driftsstöd till föreningsdrivna idrottsplatser – 1 miljon
  Detta stöd fördelas till de idrottsanläggningarna som erhåller befintligt driftsstöd av Region Gotland. Stödet fördelas procentuellt till föreningarna. Det är för att motverka den ökade kostnadsbilden totalt sett för föreningar som driver egen idrottsanläggning.