Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fler i arbete och studier - Region Gotland och Arbetsförmedlingen i ny överenskommelse

Publicerad 2022-12-16 13:00
Region Gotland och Arbetsförmedlingen på Gotland har idag skrivit under en ny överenskommelse. Detta ska förtydliga i vilka frågor verksamheterna behöver samarbeta för att minska arbetslöshet och öka tillgången till kompetens för de branscher som har svårt att rekrytera personal på Gotland.
- Vi förnyar nu samverkansöverenskommelsen mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen. Ett fokusområde för det gemensamma arbetet kommer vara att personer med behov av utökat stöd ska kunna etablera sig på den gotländska arbetsmarknaden, säger Kristina Ersson, enhetschef på Arbetsförmedlingen VO Lokal arbetsmarknad Gotland.
 
Det samordnade stödet riktas till personer med behov av gemensamma insatser, för att förkorta vägarna från arbetslöshet till arbete och studier. Samverkan ska ske gällande insatser och stöd till de arbetsgivare som bedöms ha svårt att rekrytera eller vill bredda sin rekryteringsbas, bland annat inom tjänstesektorn, vård och omsorg samt transportsektorn.
 
- Vi vill att fler, oavsett bakgrund, ska hitta till studier och arbete och på så sätt också öka arbetsgivarnas möjligheter att hitta kompetent personal. Tillsammans ska vi skapa ”en inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven” som Gotlands regionala utvecklingsstrategi beskriver det, säger regiondirektör Peter Lindvall.
 
I den förnyade överenskommelsen förtydligas kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 och massflyktsdirektivet.
 
Överenskommelsen gäller tillsvidare och revideras vid behov.