Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Plockanalysen visar att gotlänningarna i flera fall sopsorterar bättre än i landet i övrigt – men vi kan också bli bättre!

Publicerad 2022-12-13 15:27
Teknikförvaltningen har genomfört en plockanalys på våra sopor.
Jämfört med Sverige i övrigt är vi bland annat bättre på att sortera ut matavfall från restavfall, alltså en liten mängd matavfall i restavfall.
Men vi kan vi bli bättre på är att källsortera förpackningar, särskilt plastförpackningar.
Mycket positivt är också att sommargotlänningar sköter sig bra, de tar seden dit de kommer och källsorterar som gotlänningar gör.

Under sensommaren genomfördes plockanalysen. De kategorier som undersöktes var flerfamiljshus, villor, tätort och glesbygd samt sommarbostäder. Resultatet bryts ned i detalj i vad det är som slängdes i rest-, mat- och grovavfall samt i betalsopsäckar per område och typ av boende. Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att gotlänningar sopsorterar bra, men vi kan bli bättre.

Restavfall
I restavfallet (det som vi tidigare kallade brännbart) är vi på Gotland jämfört med övriga Sverige bättre på att sorterar ut matavfall, det är alltså liten mängd matavfall i restavfall. Nästan hälften av avfallet är rätt sorterat. När det gäller förpackningsavfall och sortering har Gotland samma utmaning som resten av Sverige, där kan vi bli bättre. Ett annat område som vi på Gotland kan bli bättre på är att källsortera förpackningar, särskilt plastförpackningar. Geografiskt över ön skiljer det sig inte mycket, det är samma vart man än bor på Gotland.

Matavfall
Om man ser på fraktionen matavfall så har vi en bra sortering, betydligt bättre än resterande del av landet. Det är mycket oundvikligt matavfall, det vill säga exempelvis potatisskal etc. Positivt är också att sommargotlänningar sköter sig bra, de tar seden dit de kommer och källsorterar som gotlänningar gör. Sommarboende slänger dock något mer samt större mängd onödigt matavfall. När det gäller grovavfall (övrigt brännbart på återvinningscentralerna) så kan det sägas att 60 procent av innehållet här ansågs av sorteringsteknikerna ha kunnat gå till återbruk.

Betalsopsäcken
I betalsopsäcken (som i dagsläget tillåter matavfall men det kommer från våren 2023 ske en ändring så att matavfall inte ska kunna slängs i betalsopsäcken) kunde man se en genomsnittlig total mängd av cirka 30 procent matavfall, vilket är mycket. Anmärkningsvärt var att en stor mängd av matavfallet här var onödigt matavfall - det vill säga mat som är eller har varit ätbar vid det tillfälle då den slängdes, eller som skulle kunna ha hållits ätbar vid annan typ av förvaring.

Stora förändringar framöver
2024 kommer FTI, Förpackningsinsamlings, ansvar att gå över till kommunalt ansvar i hela landet. Det innebär att på Gotland kommer regionen att ta över återvinningsstationer som i dagsläget genom producentansvar drivs av FTI. Även återinförande av grindhämtning kan bli aktuellt på Gotland senast 2027. Plockanalysen har givit teknikförvaltningen ett bra underlag för ett fortsatt arbete gällande hur Gotland kan göra i denna fråga.