Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-11-30 14:43
Idag den 30 november har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat beslutat om sin internbudget och om finansieringen av ett hållbarhetsprojekt.

Ledamöterna i GVN tog idag del av den ekonomiska rapporten för november månad som prognosticerar ett årsresultat för nämnden på 9,5 miljoner kronor.

Nämnden spikade internbudgeten för 2023

GVN fastställde idag sin internbudget för 2023, som omsluter drygt 362 miljoner kronor, utifrån de ekonomiska ramar regionfullmäktige beslutade om i Strategisk plan och budget för 2023–2025. Internbudgeten omfattar en ramförstärkning på närmare 19,8 miljoner kronor.

Nämnden har fått ett tillskott på 4,7 miljoner kronor på grund av en volymförändring på sammantaget 61 fler gymnasieelever. Ramförstärkning har getts med 1,7 miljoner kronor på grund av ökade kostnader för måltider och internhyror. Ramtillskott har getts till Komvux som särskild utbildning (anpassad utbildning) på 1,5 miljoner kronor. Ramtillskott har även getts till ungdomsavdelningen på två miljoner kronor för att permanenta den fältverksamhet som drivits inom ramen för projekten ”Ungdomar i offentliga miljön” samt ”Stödinsatser för att främja skolnärvaro”.

Fler detaljer kring internbudgeten återfinns i kallelsen till nämnd.

Försöksprojekt med gratis mensskydd ska starta

GVN beslutade idag att ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att genomföra ett mindre försöksprojekt med kostnadsfria mensskydd på Solbergaskolan och Wisbygymnasiet med start vårterminen 2023 i enlighet med ett beslut i regionfullmäktige. Politikerna vill pröva möjliga metoder för att kunna erbjuda gratis mensskydd och få fram en kostnadsberäkning för detta.

En arbetsgrupp har bildats med bland annat representanter från grundskolan, gymnasiet och barn- och elevhälsan. GVN kommer att få en halvårsavstämning kring pilotprojektet vid nämndsammanträdet i juni 2023. Nämnden ska i sin tur återrapportera till budgetberedningen 2024.

Pengar anslås till folkhögskolans filmutbildningar

Idag beslutade nämnden att finansiera utrustning till filmutbildningarna på Gotlands folkhögskola med 345 000 kronor vilket tas från nämndens egna kapital. Detta mot bakgrund av att filmutbildningarnas teknik och material behöver uppgraderas.

Projekt om globala hållbarhetsmål ska finansieras

GVN beslutade också att finansiera kostnaden för Wisbygymnasiets projekt Globala Målen med 1 210 000 kronor som tas ur nämndens egna kapital. Projektet har koppling till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Projektet har som mål att öka elevernas hållbarhetskunskap relaterat till den programinriktning de studerar på. Innehållet knyts till respektive programs examensmål. Ett annat effektmål är att skapa långsiktig kunskapshöjning hos lärarna för att kunna förverkliga hållbarhetsperspektiven i undervisningen. Projektpengarna ska gå till bland annat föreläsare, kompetenshöjande insatser, projektledning och elevresor.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn