Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotländska skolan klarar sig väl i jämförelser

Publicerad 2022-11-30 09:07
Idag kom rapporten Öppna jämförelser grundskola 2022, där Sveriges Kommuner och Regioner ger en bild av hur det går för grundskoleeleverna i landet. Den visar att det går bra för gotländska elever i årskurs 9. Rapporten visar också att den kommunala grundskolan på Gotland tillhör den bättre fjärdedelen av kommuner i landet när det gäller andelen elever som blir godkända i ämnet matematik i årkurs 6.

I ”Öppna jämförelser grundskola” jämförs bland annat nyckeltal kring betyg i årskurs 6 och 9 kommunerna emellan liksom resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal. Rapporten bygger på uppgifter för läsåret 2021/2022 – statistik som redan är känd för huvudmannen.

Gotland uppvisar ett medelvärde - tillhör de mittersta 50 procenten av kommunerna - exempelvis när det gäller behörighet till gymnasiet och andelen i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Samtidigt ligger den kommunala grundskolan bättre till än riket när det gäller just behörigheten till yrkesprogram på gymnasiet där 86,8 procent av i årskurs 9 var behöriga. Detta kan jämförs med rikets 85 procent. Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen var 77,4 procent i Gotlands kommunala skolor, vilket är högre än rikets andel som var 74,1procent.

När det gäller meritvärdet i årkurs 9 var det 224,7 i den kommunala grundskolan på Gotland, lägre än rikets siffra som var 229,2.

- Detta är en bekräftelse på att den kommunala skolan på Gotland är bra. Även om resultaten för år 9 är något lägre än förra året när det gäller uppnådda meritvärdet och behörighet till yrkesprogram så har vi fortfarande mycket goda resultat. Våra gotländska elever har tillgång till bra undervisning och förutsättningarna för att läsa vidare på gymnasiet ligger på en hög nivå. Det visar att elever, lärare och rektorer gör ett bra arbete, säger Jörgen Norström som är avdelningschef för grundskolorna inom Region Gotland.

Gotland som hemkommun uppvisar högst värde i förhållande till andra kommuner – är en av de 25 procent ”bästa” kommunerna - när det gäller betyget E i matematik i årkurs 6. 90,5 procent fick godkänt (betyget E) i den kommunala grundskolan på Gotland. Rikets andel var lägre – 88,2 procent. Gotland tillhör de mittersta 50 procenten av kommunerna när det gäller betyget E i svenska i årkurs 6 där 92,6 procent av var godkända medan rikets andel var 92,2 procent.

- Vi kan konstatera att fler pojkar och flickor får godkänt betyg i svenska och matematik i år 6 jämfört med föregående år. Särskilt glädjande är det att siffrorna i matematik blivit bättre och att både pojkar och flickor bidrar till resultatet. Om trenden håller i sig lyfter det förhoppningsvis meritvärdet och behörigheten till gymnasiet ytterligare. Men vi behöver fortsätta att arbeta med kunskapsutvecklingen. Ett arbete som ständigt pågår, säger Jörgen Norström.

Statistik kring nyckeltal är tillgänglig i databasen Kolada och i kommunspecifika rapporter via Statisticon.

Öppna jämförelser grundskola Gotland 2022