Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-11-29 14:38
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) hade idag den 29 november sitt sista sammanträde för denna mandatperiod. Nämnden beslutade om sin internbudget och elevpengen för år 2023. Nämnden tog också del av den senaste ekonomiska rapporten. En justerad årsprognos pekar på ett bokslut i balans.

Ledamöterna i BUN tog idag del av den ekonomiska rapporten för november månad och den överensstämmer med den tidigare prognosen. Den sammantagna bedömningen är att nämndens årsprognos kan förbättras från en negativ prognos på 14 miljoner till som lämnades i delårsrapport 2 till en positiv prognos på 1,6 miljoner kronor. Nämnden beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten.

Nämnden beslutade om internbudget och elevpeng

BUN fastställde idag sin internbudget för 2023, som omsluter närmare 1,4 miljarder kronor, utifrån de ekonomiska ramar regionfullmäktige beslutade om i Strategisk plan och budget för 2023-2025. Det innebär en utökning med nära 80 miljoner eller drygt sex procent. Pengarna fördelas bland annat med 15,9 miljoner kronor för en volymförändring på sammantaget 189 fler barn och elever. Dessutom fick nämnden ett ramtillskott på 12 miljoner kronor till särskilda undervisningsgrupper, den socioekonomiska resursfördelningen utifrån skolans kompensatoriska uppdrag och ökade elevvårdsinsatser. BUN har även fått en personalkostnadskompensation motsvarande 29,1 miljoner kronor.

Återrapportering om anmälningar kring kränkande behandling

BUN tog idag del av årets andra halvårsrapport kring kränkande behandling som omfattar 139 anmälningar inkomna från och med 2022-06-03 till och med 2022-11-21. Det är en liten ökning i jämförelse med föregående år samma tidsperiod 2021 då 132 anmälningar om kränkande behandling anmäldes till huvudman. De inkomna anmälningarna är av skiftande karaktär där barn/elever framför allt blivit utsatt för glåpord och psykiskt kränkande behandling, kränkningar inom sociala medier, kränkningar av fysisk karaktär. Det förekommer även diskriminering av olika slag.

Alla skolor har en plan mot kränkande behandling samt diskriminering, rutiner finns för att hantera ärenden kränkande behandling och skolorna arbetar aktivt med att förebygga och motverka kränkande behandling. Ett exempel på ett pågående utvecklingsarbete är, Mentorer i VåldsPrevention - MVP, som genomförs på Klinteskolans och Högbyskolans högstadium.

Nämnden beslutade att godkänna rapporten.

Antalet skolpliktsärenden fortsätter att öka

BUN tog idag del av och fastställde även en rapport om de elever som riskerar att inte fullgöra sin skolplikt och som hanterats under år 2022. Per den 21 november 2022 riskerade 47 elever att inte fullgöra skolplikten på grund av för hög frånvaro. Vid föregående års rapportering handlade det om 33 elever. De fristående skolorna hade fyra elever som riskerar att inte fullgöra skolplikten. Största orsaken till elevernas frånvaro är psykosocialt mående och många har kontakt med BUP, socialtjänst och så vidare. Skolornas elevhälsoteam har ett pågående arbete med de berörda eleverna och dess vårdnadshavare.

BUN beslutade att godkänna rapporten.

Renovering av Öja skola förskjuts något

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen informerade idag nämnden om beslutet att flytta fram arbetet med renovering och underhåll av Öja skola till sommaren 2023. Detta mot bakgrund av att det inte är optimalt att evakuera eleverna mitt i ett läsår.

Ett senareläggande av arbetet medför även att det inte kommer att finnas något behovet av evakueringslokal för förskoleavdelningen Bofinken som i dag huserar i skolans lokaler. Detta då barnantalet i förskolan minskar fr.o.m. augusti 2023. Hela förskoleverksamheten kommer därmed att kunna bedrivas i befintliga fristående förskolelokal. Skolans undervisningsverksamhet för elever F-6 tillfälligt evakueras tillfälligt till Havdhem skola från höstterminen 2023. Evakueringen beräknas pågå fram till sommaren 2024 med återflyttning av skolverksamheten till Öja till höstterminen 2024 (läsårsstart).

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser