Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansök om planbesked

En detaljplan beskriver i detalj hur ett område ska bebyggas. Det kan behövas en ny detaljplan om man vill bygga i känsliga miljöer, där flera intressen kolliderar eller om byggande på platsen innebär betydande miljöpåverkan. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.

Steg 1 - Planbesked 

Om du vill bygga nya bostäder, starta verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan ska du först ansöka om planbesked. Du behöver också ett planbesked om du vill upphäva eller ändra en befintlig detaljplan. Med ett planbesked får du ett snabbt och tydligt besked om åtgärden är lämplig utifrån översiktsplanen och allmänna intressen.

Prioriteringsmodell, Region Gotland

Det har under flertalet år varit ett högt tryck på planenheten, där många detaljplaneuppdrag kommit in samtidigt som det funnits begränsat med resurser. Detta har resulterat i att en så kallad plankö har uppstått.

Miljö- och byggnämnden tog beslut om en prioriteringsmodell 18 okt 2022. Med hjälp av denna modell skapas möjlighet att snabbare fördela och handlägga detaljplaner som t.ex. kan bidra till bostadsförsörjningen. 


Detaljplaneuppdragen ska prioriteras enligt följande ordning:

  1. Planansökningar
  2. Region Gotlands beslutade och prioriterade exploateringsprojekt Detaljplaneuppdrag som möjliggör minst 50 st. bostadsenheter samt detaljplaneuppdrag inom 3 km från aktiv skolverksamhet som möjliggör minst 10 st. bostadsenheter utanför Visby
  3. Detaljplaneuppdrag som möjliggör utveckling av offentlig service för vård, omsorg och idrottsändamål
  4. Detaljplaneuppdrag som har påbörjad handläggning vid beslutsdatum för prioriteringsmodell
  5. Detaljplaneuppdrag som är äldre än 5 år beräknat från det datum när Samhällsbyggnadsförvaltningen fick uppdraget d.v.s. beslutsdatum när positivt planbesked gavs
  6. Övriga detaljplaneuppdrag fördelas efter tidpunkt när positivt planbesked gavs. Detaljplaneuppdrag med längst väntetid fördelas först.
     

Följande kriterier måste dessutom vara uppfyllda för att prioritering ska kunna bli aktuellt:

  • Önskad åtgärd är förenlig med strategisk planering såsom översiktsplanen, fördjupad översiktsplan eller planprogram. 
  • Aktuellt område ligger inom verksamhetsområde för VA (vatten och avlopp), eller kan ordna godtagbar enskild VA-lösning, eller är utpekat och prioriterat i VA-planen.

Läs mer