Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn med personal från förskolan i Fårösund

Kommunala förskolan klarar sig väl i en öppen jämförelse

Publicerad 2022-11-23 12:15
Nu har den senaste Öppna jämförelser kring förskola presenterats av Sveriges Kommuner och Regioner. Rapporten innehåller ett urval av nyckeltal om förskolan, däribland ny statistik om hur fördelningen av personal ser ut i relation till barnens socioekonomiska bakgrund i kommunala förskolor.

Temat för 2022 års rapport är ”Förskolans kompensatoriska roll” – det vill säga att uppvägandet av skillnader i barns förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildning.

Rapporten visar att tillgången till förskollärare som helhet i riket är jämn, men att det finns en stor variation mellan förskolor inom kommuner och mellan kommuner - oavsett barnens socioekonomiska bakgrund. Det framgår även att det är lite färre barn per personal i socioekonomiskt tyngre områden i riket.

- När det gäller Gotlands kommunala förskolor så är det glädjande att det trots att det finns svårigheter med att komptensförsörja till önskat läge, så har vi ändå fortsatt bättre siffror än riket, säger Lena Gustavsson, som är verksamhetschef för Region Gotlands kommunala förskolor.

Rapporten bygger på statistik som visar att Region Gotlands kommunala förskolor har högre andel heltidsanställda i förskolan med förskollärarlegitimation 47 procent jämfört med rikets 44 procent. Region Gotlands kommunala förskolor har också högre andel heltidsanställda i förskolan med förskollärarexamen - 44 procent jämfört med rikets 43 procent.

Förskollärartätheten i kommunal regi på Gotland har även den ökat något och är 11,1 barn per lärare med förskollärarlegitimation jämfört med rikets 12,5 barn per lärare. När det gäller heltidstjänster i förskolan med medarbetare som har gymnasial utbildning för arbete med barn, är siffran för Gotlands förskolor i kommunal regi 20 procent jämfört med rikets 18 procent.

En hög andel barn (3-5 år) är inskrivna i förskola på Gotland – hela 98 procent. Något som är positivt och högre än riket som har 95 procent inskrivna barn.

- Studier visar att deltagande i förskola generellt har en positiv effekt på ett barns fortsatta kunskapsresultat och livsvillkor. En förskola av god kvalitet har en kompensatorisk effekt för barn med en socioekonomiskt svag bakgrund, säger Lena Gustavsson.

Hon fortsätter:

- För att kunna arbeta med likvärdig förskola och att ta ansvar för det kompensatoriska uppdraget så handlar mycket om hur vi organiserar oss i förskolan. Vi arbetar för att säkerställa att vi har legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare på våra förskolor. Utöver det arbetar vi med att fortsätta att anställa specialpedagoger till alla våra förskoleområden. Sedan är det även viktigt att se till att bibehålla de medarbetare som arbetar hos oss och fortsatt stimulera och utveckla helheten så vi alla ges ökade möjligheter att möta barnens behov.

Inom Region Gotlands kommunala förskolor arbetar man sedan några år tillbaka fokuserat med barns språkutveckling för att ge barnen tillgång till språket och orden.

- Det är en viktig grund för barns förutsättningar att klara skolan och kunna ta en gymnasieexamen. Det ger ökade möjligheter att kunna välja sin framtid. Att inte vara beskuren i sina möjligheter skapar ökad livskvalitet, säger Lena Gustavsson.

Öppna jämförelser kring förskola är den andra rapporten i sitt slag och den syftar till att ge politiker och tjänstepersoner underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Statistik kring nyckeltal är tillgänglig i databasen Kolada och i kommunspecifika rapporter via Statisticon.

Läs kommunrapporten