Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mindre antibiotika och mer förnybara drivmedel – Detta visar Region Gotlands miljöarbete

Publicerad 2022-11-09 10:06
Idag offentliggjordes resultaten av ”Öppna jämförelser: Miljöarbetet i regionerna”. Där presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) sin årliga mätning av regionernas miljöarbete inom sex specifika områden.

Rapporten fokuserar på regionernas interna miljöarbete och berättar om en bredd av insatser i det viktiga miljöarbetet.

-    Vi gör sedan länge ett bra arbete på många håll i regionen när det till exempel gäller energieffektivisering i lokaler och källsortering av avfall, det behöver vi hålla i och förstärka. Sedan kan vi bland annat utveckla arbetssätten för att inhämta statistik som ger oss en tydligare bild av miljöpåverkan från de varor vi köper in. Där tjänar vi som mindre region mycket på att de större regionerna går före, de tar fram nya arbetssätt och metoder som vi kan använda och vidareutveckla, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

Resultat i korthet för utvecklingen 2009-2021

Minskad användning av antibiotika

På Gotland minskade antibiotikaförskrivningen med 31 procent 2009-2021. Nationellt var motsvarande minskning 41 procent i öppenvårdens försäljning av antibiotika, mätt som antal utskrivna recept per 1000 invånare.

Efter pandemin har landets befolkning på nytt mött fler infektioner med konstaterat ökad antibiotikaanvändning som följd. Riksgenomsnittet höll sig perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022 ändå under det nationella målet på 250 recept per 1000 invånare, medan Gotland inte riktigt klarade den gränsen utan hamnade på 262 recept per 1000 invånare under den perioden. Folkhälsomyndigheten har den senaste statistiken över antibiotikaförskrivning på sin hemsida, statistik som är än färskare än den som nu presenteras i Öppna jämförelser.

Ekologiska livsmedel i de offentliga köken

År 2009 var andelen ekologiska livsmedel 13 procent i de offentliga storköken, både på Gotland och nationellt. År 2021 var riksgenomsnittet 45 procent, räknat som kostnaderna för ekolivs som andel av totala livsmedelskostnaden. På Gotland var den 20,4 procent år 2021. På Gotland finns också en satsning på lokalt producerade livsmedel.

Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken på Gotland var över 99 procent år 2021. Nationellt har användningen av förnybara drivmedel i kollektivtrafiken ökat från 42 procent 2009 till 94 procent i genomsnitt 2021, men då hela sju regioner rapporterade 100 % förnybara drivmedel för 2021 hamnade Gotlands goda resultat 2021, i jämförelse med övriga regioner, ändå bara i mellansegmentet.

Energianvändning i lokaler

Energianvändningen i lokalerna, mätt som kilowattimme per kvadratmeter bruksarea (kWh/m2 BRA), minskade i Region Gotland med knappt 10 procent, 2009-2022. Under 2020-2021 ökade energianvändningen tillfälligt, på grund av provisoriska provtagningstält som användes under pandemin och delvis på grund av ett fel på en anläggning för värmeåtervinning. Utan denna tillfälliga ökning hade energianvändningen minskat med över 17 procent för Gotland. Nationellt har energianvändningen minskat med 16 procent under samma tid.

Klimatpåverkan från medicinska gaser

Medicinska gasers klimatpåverkan har ökat på Gotland med 50 procent. Alla övriga regioner har minskat och på övergripande nationell nivå är minskningen 63 procent.

Avfall inom sjukvården

Avfall mäts från 2014, här ligger Region Gotland bra till ifråga om källsortering och materialåtervinning.

Rapportdelen

Om regionernas klimatberäkningar – Här är underlaget från Region Gotland begränsat, vi behöver utveckla rutiner och resurser för att få in underlagsdata från regionens alla verksamheter om varuförbrukning, mediaförbrukning och transporter.

Om livsmedel - Detta avsnitt kommer med värdefulla inspel från andra regioner. Detsamma gäller rapporten som helhet som kommer att kunna ge jämförande underlag för Hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbeta med den interna miljöplan som snart går ut på remiss.

Läs mer om Öppna jämförelser: Miljöarbetet i regionerna