Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppsättning av skyltar för att uppmärksamma vattenskyddsområden

Under år 2020 tog Teknikförvaltningen inom Region Gotland fram en skyltplan för att märka ut gällande vattenskyddsområden. Detta gjordes eftersom förbättrad skyltning behövs. Skyltar behövs dels för att märka ut nya eller ändrade vattenskyddsområden och dels för att förbättra skyltning i befintliga vattenskyddsområden. Likaså kommer skyltar som inte längre är aktuella att tas bort. Skyltning av vattenskyddsområden är viktig för att uppmärksamma alla som färdas på väg om att de befinner sig inom ett särskilt känsligt område.

En del av skyltarna som informerar om vattenskyddsområde behöver sättas upp på privat eller samfälld mark. Innan uppsättning sker av skylt på privat mark behöver Teknikförvaltningen ett godkännande av fastighetsägaren. Delägare i samfälligheter där skyltar planeras att sättas upp uppmärksammas om planerna via annonsering samt denna hemsida.

Aktuellt

Brev skickas ut i november 2022 till alla berörda kända fastighetsägare till privata fastigheter med information om plats där skyltar planeras sättas upp. Teknikförvaltningen är angelägen om att berörda fastighetsägare svarar på förfrågan om godkännande av platser så snart som möjligt. Svarskuvert kommer att finnas bifogade.

Delägare av samfälligheter kan i underlag nedan se var skyltar planeras att sättas upp. Teknikförvaltningen tar gärna emot godkännande av plats eller andra synpunkter till registrator-tn@gotland.se eller till Region Gotland, Teknikförvaltningen, 621 81 Visby. Kom ihåg att ange dnr TN 2022/163, samfällighet, vattenskyddsområde och skyltnummer.

Vid eventuella frågor skriv i första hand till vattentakt@gotland.se. Kontaktperson är Claudia Castillo, telefon 0498-269391.

Mer information