Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Betyg och bedömning på gymnasiet

I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får eleven ett examensbevis om eleven uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis.

Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sina kunskaper vid tiden för betygssättningen. Resultatet på nationella prov ska särskilt beaktas.

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg medan F är ett icke godkänt betyg.

Betygssättning är en myndighetsutövning och ett betyg går inte att överklaga.

Läs mer om betygsättning och bedömningar hos Skolverket

Nationella prov

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. I gymnasieskolan genomförs nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Läs mer om nationella prov hos Skolverket