Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Särskilt stöd och åtgärdsprogram

En del gymnasieelever behöver mer stöd än andra för att klara studierna. 

Om en gymnasieelev visar tecken på att inte klara kunskapskraven ska skolan se till utreda om en elev behöver anpassningar eller särskilt stöd i skolan. Det är rektorn på skolan som ansvarar för att utreda vilka behov av stöd eleven har.

Vad är det för skillnad mellan extra anpassningar och särskilt stöd?

  • Extra anpassningar är en mindre stödinsats som lärare och övrig skolpersonal normalt kan genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. .
  • Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå under en längre tid.

Utredning och kartläggning

När det uppmärksammas att en elev är i behov av särskilt stöd påbörjar skolan en utredning. Kartläggningen syftar till att ta fram ett åtgärdsprogram. Det gäller både när det befaras att eleven inte kommer att nå kunskapskraven och när eleven har andra svårigheter i sin skolsituation.

Under kartläggningen försöker skolan ta reda på vilka stödinsatser gymnasieeleven behöver. För att få en så allsidig bild som möjligt av gymnasieelevens situation medverkar ofta även specialpedagog och elevhälsans specialister. 

Insatser sätts in även om utredningen inte är klar. Eleven behöver inte ha någon diagnos för att få stöd utan det är behovet som styr.

Vad är ett åtgärdsprogram?

Åtgärdsprogrammet är det dokument där skolan skriver ned vilka behov eleven har och hur skolan ska tillgodose dem. Åtgärdsprogrammet handlar om skolans insatser och undervisning och ska beskriva det särskilda stöd som en elev ska få. 

Samråd sker med vårdnadshavare fram till 18-årsdagen och gymnasieelev om vilken typ av stöd som är bäst utifrån hur de ser på stödbehovet.

Om du upplever att skolan inte följer de regler som finns för undervisningen ska du i första hand kontakta skolan och dess rektor. I andra hand kan du anmäla skolan till Skolinspektionen eller överklaga beslutat åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd.

Särskilda anpassningar

Gymasieelever kan ha rätt att gå om en kurs eller gå ett individuellt anpassat eller reducerat program eller förlängd undervisning.

Läs mer om anpassningarna hos Skolverket