Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stabilt och positivt resultat i årets medarbetarundersökning

Publicerad 2022-10-27 15:00
Årets medarbetarundersökning i Region Gotland visar på ett stabilt och positivt resultat med mindre förändringar från föregående år. Precis som tidigare år visar undersökningen att många av regionens medarbetare är engagerade och anser att de har ett meningsfullt arbete.

Det höga engagemanget syns också i svarsfrekvensen då 81 procent av regionens cirka 6 700 medarbetare har svarat.

– Vi ser i det regionövergripande resultatet små förändringar, vilket visar på en stabilitet. När det gäller våra utvecklingsområden som hög stress och konflikter som stör effektiviteten i våra verksamheter, så behöver vi fortsätta att arbeta uthålligt och systematiskt för att nå den utveckling vi vill ha. Det har inom vissa delar gått framåt, men vi ligger fortfarande på för låga värden. Vi vet också att det som händer i vår omvärld påverkar våra verksamheter i hög utsträckning och det behöver vi ha med oss i våra fortsatta analyser, säger Peter Lindvall regiondirektör.

Frågorna där de positiva svaren ökat mest handlar om effektivitet, ledarskap och arbetsmiljö. Goda förutsättningar i ledarskapet är viktigt för att Region Gotland ska nå sina mål och för att medarbetarna ska känna motivation och engagemang.

– Under året som gått har vi bland annat gjort insatser med att förbättra förutsättningarna för våra ledare och det är glädjande att se att vi tar ett kliv framåt i dessa frågor, fortsätter Peter Lindvall.

Stress är ett område som är identifierat sedan tidigare och som även i denna undersökning sticker ut.

– Stressnivån ökar på flera förvaltningar, en fjärdedel av våra medarbetare upplever att de har en hög stressnivå och det tar vi på stort allvar. Vi behöver fortsätta att göra rätt prioriteringar för att få till hållbara uppdrag i våra verksamheter. Detta är vår viktigaste uppgift för att möta kompetensförsörjningsutmaningen – behålla, motivera och utveckla våra medarbetare på ett hållbart sätt, säger Lotta Israelsson HR-direktör.

Det finns i flera områden ett tydligt samband att de arbetsgrupper som arbetat aktivt med fjolårets resultat har gjort större förflyttningar i positiv riktning.

– Att ett aktivt arbete med resultatet gör skillnad kan vi tydligt se i undersökningen, vilket är väldigt roligt, avslutar Lotta Israelsson.

Nästa steg är att resultatet går ut i alla avdelningar och enheter för vidare analys och åtgärder.

Här kan du läsa mer om resultatet i sin helhet:
Utdrag från resultatet på undersökningen (öppnas i nytt fönster)