Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bakgrunden till byggprojektet

Skolan är i många avseenden i eftersatt skick. Lokalerna är långsmala med svårutnyttjade korridorytor vilket ger låg tillgänglighet. Några biutrymmen går idag inte att nyttja till skolverksamhet.

Skolbyggnaden utgörs av ett före detta militärt logement byggt år 1942 i fyra plan. Från 1995 huserade kommunala vuxenutbildningen i huset. Alléskolan startade 1998 efter ombyggnation och lokalanpassningar.

Alléskolan är geografiskt beläget vid A7-området, som växer i snabb takt. Det finns ökat behov av kunna ta emot fler elever från upptagningsområdet.