Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lantmännen Hamnen Klintehamn

Fakta om Lantmännen Lantbruks verksamhet vid Hamnen i Klintehamn
På gödningsterminalen i Klintehamn tar vi emot växtnäringsprodukter i lösvikt via sjötransporter. Inom anläggningen förpackar vi produkterna i storsäck som sedan lagras i väntan på vägtransport till lantbrukare.
Verksamheten omfattar lossning av båt, lagring av bulkvara och packning av gödningsprodukter samt utlastning till LC.
 
Lossning av båt hanteras av hamnen där de lossar lösvaran med kran och släpper ner varan med hjälp utav skopa i en uppsamlingskupa som sedan transporterar varan via band till vårt bulklager och respektive fack.
Varan hanterats sedan med lastmaskin inne i bulklagret till packstation där varan förpackas i storsäck.
Färdigvaran hanteras vidare med lastmaskin till slutlagring på LC.
 
Varför har jag fått denna information?
Trots en hög nivå på det förebyggande arbetet som ska förhindra olyckor så kan det ändå inträffa oönskade händelser. Lantmännen har skyldighet enligt lag (1999:381) att informera närliggande verksamheter och allmänheten om det förbyggande arbetet och följderna av en allvarlig kemikalieolycka.
 
Vad kan hända?
Växtnäringsprodukter är inte brännbara men om en brand uppstår som gör att produkterna utsätts för en temperatur över 250 grader kan nitrösa gaser bildas och spridas via brandröken. I de riskbedömningar som har genomförts av verksamheten har de största riskerna bedömts vara brand i lastmaskin eller brand i transportband. Nitrösa gaser är giftiga/hälsofarliga och frätande och kan vid inandning leda till sveda, irritation i luftvägar, hosta, bröstsmärtor och andnöd. Vid höga halter finns risk för lungödem (vätska i lungorna). Gasen ger vid höga koncentrationer en stickande, sötaktig, kväljande lukt. Allvarliga luftvägssymtom kan komma snabbt eller vara fördröjda upp till 48 timmar. Första åtgärder vid befarad inandning av brandrök med nitrösa gaser är frisk luft och vila. Vid frågor angående symptom eller behandling i mindre akuta fall kontakta Giftinformationscentralen tel. 010-4566700. Vid akuta fall ring larmnumret 112.
 
Vilken beredskap finns?
Vi bedriver ett systematiskt skadeförebyggande arbete kontinuerligt, vid eventuella inträffade händelser finns nödlägesplan. Regionens Miljö & Hälsa genomför tillsynskontroller för att se till att företaget lever upp till ställda krav.
 
Rutin vid brand
För att tidigt varna personer som befinner sig i riskområdet, om att en allvarlig olycka har inträffat vid Lantmännens Gödningsterminal, sker det via telefon till berörda verksamheter inom närområdet (300 meter i omkrets)
Scenarier för allvarlig olycka samt åtgärder för att hantera dem
I de riskbedömningar som genomförts av verksamheten har de största riskerna bedömts vara brand i lastmaskin eller brand i transportband. Om någon av dessa händelser inträffar så betyder det inte att vi har en allvarlig kemikalieolycka.
Risken för att en allvarlig olycka kan inträffa har värderats till mycket låg.
 
Lantmännen Lantbruk Lantmännen Lantbruk Hamnen
623 77 Klintehamn Telefonväxel: 010-556 56 00
 
För begäran om mer ingående uppgifter samt information om tillsyn kontakta Lantmännen enligt ovan.