Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ramboll föreslår stora förändringar inom Visby stadstrafik och regionbusstrafiken

Publicerad 2022-06-28 11:30
På uppdrag av teknikförvaltningen har konsultföretaget Ramboll analyserat Gotlands kollektivtrafik och man lägger nu fram en hel del genomgripande förslag till förändringar.

Ramboll föreslår att stadslinjenätet förändras samt att några linjer på ön tas bort och att trafiken kompletteras med anropsstyrd trafik och med knutpunkter - så kallade mobilitetshubbar. Anropsstyrd trafik ska alltså införas på de platser där den linjelagda trafiken inte når.

– Vi står inför stora utmaningar i kollektivtrafiken och vi jobbar redan med detta. Vi förbereder att lägga om stadstrafiken en del, bland annat att knyta Vibble till stadstrafiken. Vi gör även en upphandling gällande underhåll av busshållplatser, säger Patric Ramberg, chef för teknikförvaltningen. Tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg, tillägger:
– Rambolls utredning ger en hel del kloka förslag som är bra för hela Gotland. Vi hoppas att det som föreslås kan sjösättas framöver. Ramboll skriver: ”Region Gotland behöver utveckla kollektivtrafiken för att förbättra invånarnas möjligheter och motivation att resa på ett mer hållbart sätt. Detta handlar i grunden om att förändra invånarnas beteende mot ett mer hållbart resande, vilket bör kunna uppnås genom effektivisering av utbud och linjenät samt genom attraktivitetshöjande åtgärder såsom högre standard för hållplatser och implementering av mobilitetshubbar.”

Hamnen och flyget

Rambolls åtgärdsförslag innebär bland annat att det inom stadstrafiken skapas ett tydligare stadstrafiknät med genomgående linjer med tydliga uppgifter. Staden bedöms med detta förslag knytas samman på ett bättre sätt jämfört med hur det ser ut idag. Viktiga målpunkter nås samtidigt som linjenätet öppnar upp för att på ett effektivare sätt med anpassade bussar plocka upp den stora resandeskara som anländer Gotland genom Visby flygplats och Visby hamn.

Minska antalet linjer till åtta

För regiontrafiken föreslås att antalet linjer minskas från tolv till åtta. Parallell trafik plockas bort och linjer med långa sträckor utan påstigande plockas antingen bort eller får ny körväg. Regiontrafikens starka stråk utgör framöver ryggraden i regiontrafiken. Det vill säga stråken Visby–Klintehamn–Hemse samt Visby–Slite och Visby–Fårösund. En ny linje 50 gör entré i syfte att skapa ett kollektivt resande längs östkusten och knyta samman många av de mindre orter som ligger där. Kopplingen till stomtrafiken blir viktig för byte för resande mot Visby ska vara möjligt. På de platser där den linjelagda trafiken inte når, kommer de föreslagna mobilitetshubbarna att fylla en viktig funktion för att agera kollektivtrafikens förlängda arm. Även anropsstyrd trafik ska införas. Med välutformade mobilitetshubbar med pendlarparkering, cykelanslutning, någon form av service samt andra funktioner kan fler resenärer lockas att ta sig dit för att sedan ta buss resten av sträckan. Här kommer även den utökade närtrafiken att fylla en viktig funktion, med trafik till mobilitetshubbar där byte kan ske till regionbusstrafiken.

Rambolls utredning ska analyseras mera på teknikförvaltningen samt även diskuteras och beslutas i tekniska nämnden.