Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dagens företagsklimat och nästa steg för att stärka näringslivet

Publicerad 2022-05-31 12:15
Idag har Svenskt Näringsliv publicerat resultaten från 2022 års undersökning av företagsklimatet. Gotland ligger i år liksom förra året på en godtagbar nivå av 3,0 på en sexgradig skala.

På Gotland har 240 företag svarat och tyckt till om det lokala företagsklimatet. Det sammanfattande omdömet ligger på samma nivå som för 2021 och Gotlands resultat anges som godtagbart. Resultatet kan jämföras med Sverigesnittet som är 3,4.

De frågor företagen uttryckt är viktigast i utvecklingen av företagsklimatet överensstämmer i hög grad med vad som framkom i Svenskt Näringslivs undersökning från 2021. Det handlar om handläggningstider, bostäder, förståelse, dialog och förbättrad kommunal upphandling.

- Vi tittar idag på hur vi på bäst kan genomföra framtida insatser för att stärka och utveckla näringslivet på Gotland. Det är som sagt en prioritering i arbetet med att genomföra den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Som en del i detta kommer vi att vidareutveckla funktionen för och formerna för dialog i Gotlands tillväxtråd, ett sammanhang där öns näringslivsorganisationer samlas redan i dag, säger Johann Malmström, tillväxtchef.

I presentationen av Svenskt Näringslivs enkät framkommer att 29 procent av de svarande företagen upplevt tvekan inför att lämna in klagomål till Region Gotland, på grund av upplevelsen att det kan påverka företaget negativt. Detta kan jämföras med 41 procent år 2020.

- Vi är förstås glada att ha kunnat förbättra resultaten i frågan, samtidigt som vi tar med oss detta i det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi vill få del av företagarnas förslag och klagomål. Det är en rättighet inför lagen att exempelvis överklaga vissa myndighetsbeslut. I övrigt har Region Gotland en webbfunktion för att lämna in förbättringsförslag och klagomål. Ett inlämnat klagomål ger oss möjlighet att förbättra verksamheten och ska inte påverka ett företags kontakt med Region Gotland, säger Johan Malmström.

Den 20 juni kommer regionfullmäktige fatta beslut om genomförandeprogrammen för näringslivets utveckling samt för klimat, miljö och energiomställningen. Om programmen godkänns kommer nästa steg inbegripa fortsatt dialog med näringslivets aktörer, för att samordna insatserna för näringslivets utveckling.

Läs mer om undersökningen på foretagsklimat.se/gotland

Läs mer om Vårt Gotland 2040