Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stort intresse för småhustomter i Brodösen

Publicerad 2022-05-30 07:10
Region Gotlands exploateringsprojekt Brodösen i östra Visby innebar att 38 tomter för småhus skapades i östra Visby, Terra Nova. Alla tomter är sålda till framför allt boende på ön som nu håller på att bygga hus.
- Tomterna gick åt som smör i solsken, väldigt bra, berättar tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg.

Försäljningarna visar att efterfrågan av bostäder är stor på Gotland och särskilt i Visby. Tekniska nämnden godkände idag slutrapporten för exploateringsprojekt Brodösen (Terra Nova) och överlämna den till regionfullmäktige för slutligt godkännande.

Projektet med 38 tomter och tillhörande infrastruktur som gator, vatten och avlopp, fjärrvärme och gemensamma ytor påbörjades i oktober 2018. Utbyggnaden av infrastrukturen var klar för slutbesiktning i december 2020 och i januari 2021 kunde försäljning av bostadstomterna påbörjas. I april 2021 hade köpekontrakt för samtliga 38 fastigheter tecknats med köpare.

Kostnaderna för exploateringsprojektet var vid årsskiftet 2021/2022 totalt cirka 25,5 miljoner kronor. Försäljningen av bostadstomterna genererade en inkomst om cirka 43 miljoner kronor. Anläggningsavgift för anslutning av vatten och avlopp genererar en intäkt om cirka 9 miljoner kronor. Skogsavverkningen gav en inkomst om cirka 240.000 kronor på rundvirket.

Exploateringsprojektet genererar en total inkomst om cirka 52 miljoner kronor, vilket ger ett exploateringsnetto om cirka 27 miljoner kronor.

Vattnet tas omhand

Speciellt med projektet är att det renade dagvattnet tas omhand och leds till närbelägna våtmarken Christiania. Vattnet återgår alltså till grundvattnet. Nämnas kan också att i köpekontrakten för fastigheterna inom kvarteret finns krav på nybyggnadsskyldighet och anslutning till fjärrvärmenätet inom två år efter tillträdesdatumet.