Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Positiva tillväxtutmaningar för Gotland

Publicerad 2022-05-06 15:20
Det var med en ljusare bild av det ekonomiska läget än på länge, som Region Gotlands politiska ledning i början på veckan gick in det årliga budgetarbetet.
Som ett resultat presenterade de styrande allianspartierna (C, M, L och KD) idag ett gemensamt budgetförslag som pekar ut färdriktningen för de kommande åren.
– Inom Alliansen Gotland ser vi utrymme för satsningar på bland annat medarbetarna, samhällsbyggnad samt välfärdens kärna – vård, skola och omsorg. Vi tar ett långsiktigt ansvar för Gotland och vill balansera de satsningar som behöver göras för att stimulera tillväxt och säkra samhällsservice över hela ön. För att en hållbar och utvecklingsinriktad verksamhet ska kunna bedrivas inom regionen så måste den också vara finansierad i sitt grunduppdrag. Tidigare resultat och den nya prognosen pekar på att vi verkligen är på väg i rätt riktning, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).
 
Det finns flera viktiga faktorer bakom den ljusare bilden av regionens ekonomi. En av dem är det historiskt starka resultatet 2021 på 216 miljoner kronor, varav nämnderna stod för 54 miljoner jämfört med budget. En annan viktig faktor är en stadig befolkningsökning som bidrar till ökade skatteintäkter och även ökade generella statsbidrag. Fram till 2025 beräknas Gotlands folkmängd öka med 2 220 personer vilket är mycket positivt för regionens ekonomi. Även den starka återhämtningen av svensk ekonomi påverkar i rätt riktning och efter delår 1 ligger nu prognosen för helårsresultatet i Region Gotland 2022 på 226 miljoner kronor. 
 
Samtidigt finns också flera osäkerheter, däribland oklara effekter av Rysslands invasion av Ukraina, oro på den finansiella marknaden, höga priser på el och drivmedel, risker för ännu mer prisökningar, brist på arbetskraft och så vidare, som också kan komma att påverka ekonomin i förlängningen. 
 
– Det finns utmaningar med att växa snabbt. Vi behöver säkra bostadsbyggandet över hela ön. Det måste också finnas samhällsservice i form av förskolor, skolor, vård och omsorg så att det räcker till för en befolkning som växer och som blir allt äldre. Vi vill även satsa på medarbetarna i Region Gotland som är så viktiga för att klara framtidens kompetensförsörjning, fortsätter Eva Nypelius. 
 
Vilken budget som kommer att gälla för Region Gotland 2023-2025 avgörs ytterst i regionfullmäktige den 20 juni. Vid regionstyrelsens möte den 24 maj kan också övriga partier komma att presentera sina budgetförslag.