Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Totalförsvar för ett starkare Gotland

Publicerad 2022-05-02 11:13
Samtidigt som Sverige rustar den militära förmågan pågår ett arbete med att stärka landets civila beredskap inom ramen för ett nytt totalförsvar. I dag offentliggörs slutrapporten ”Totalförsvar för ett starkare Gotland”.

I rapporten redovisas det arbete som genomförts sedan i december 2017, då regeringen gav i uppdrag till Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län att starta ett utvecklingsarbete kring samverkan och organisation inom totalförsvaret på ön. Länsstyrelsen och Gotlands regemente har gjort arbetet i samverkan med Region Gotland, de frivilliga försvarsorganisationerna, det gotländska näringslivet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och en rad andra aktörer.

– Inom Region Gotland har vi framförallt fokuserat på utveckling inom sjukvård, omsorg och vatten- och avlopp. Den här utvecklingssatsningen har gjort att vi har fått en rivstart i höjningen av vår förmåga i det civila försvaret. Vissa delar av arbetet hade vi nytta av redan under pandemin, vilket visar vikten av att ha en god beredskap. Denna rapport ska inte ses som ett avslut på något, utan snarare som en början på något större – arbetet är långt ifrån klart och vi måste fortsätta att göra Gotland mer robust tillsammans, säger Rikard von Zweigbergk, beredskapschef Region Gotland.

Regeringen vill att Utvecklingssatsning Totalförsvar, som satsningen har kallats, till en del ska kunna tjäna som förebild när totalförsvaret ska byggas upp i andra delar av Sverige.

– Intresset från övriga Sverige har under hela arbetet varit stort. Försvaret och länsstyrelsen har ständigt bjudits in till andra län, till kommuner, organisationer och privata aktörer för att föreläsa om vårt arbete med att utveckla totalförsvaret, säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

Genom att utgå från de värsta scenarierna har också vardagens krisberedskap kunnat stärkas.

Kartläggningar av samhällsviktiga sektorsområden med mål att klara ö-drift i 90 dagar har påbörjats och resulterat i en åtgärdslista som kan ligga till grund för fortsatt planering.

Mallar och rutiner har uppdaterats och beredskapsplaner för länet påbörjats. Vidare har länsstyrelsen tagit fram en struktur för krigs- och krisledningsorganisation, övat och utbildat sin personal samt tagit fram en långsiktig plan för personalförsörjning.

En modell för samverkan mellan det civila och militära försvaret i höjd beredskap har tagits fram och övats.

– Utvecklingssatsning Totalförsvar har lett till massor av fördelar. Vi inom Försvarsmakten har exempelvis kommit mycket närmare våra civila samverkansparter genom att vi byggt gemensamma strukturer, utbildats och övat tillsammans. Vi har lärt känna varandra och varandras organisationer på ett sätt vi nog inte hade gjort annars, och det gynnar totalförsvaret, säger Mattias Ardin, tidigare chef för Gotlands regemente.

Den särskilda satsningen är nu avslutad och grundplattan är lagd för det fortsatta arbetet med att bygga upp ett modernt totalförsvar på Gotland.

Slutrapporten har skickats till regeringskansliet och ska under försommaren föredras muntligt av länsstyrelsen och Gotlands regemente för delar av regeringen. Rapporten omfattar drygt 200 sidor samt 33 bilagor.